Jaarverslag 2017 - Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten

Jaarverslag 2017 - Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten

Uitgever
Wim Van Poucke, directeur-generaal
Publicatiedatum

Table of Contents

  Het jaarverslag van de Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten waarborgt de door de wet opgelegde transparantie over het collectieve beheer van de rechten en de controle op dat beheer.
  In 2017 heeft de Controledienst met name de volgende acties uitgevoerd:

  • Controle van de elektronische aangiftes en van de jaarrekeningen 2016. Bij deze controle werden er in totaal 277 vragen of opmerkingen verstuurd. Daarnaast werd er een correctie aangebracht op de aangegeven bedragen ten belope van 81.832.724 euro, alsook lag de ratio werkingskosten van de beheersvennootschappen 2,5 % hoger dan initieel aangegeven.
  • Behandeling van 74 klachten en vragen om inlichtingen en van dertien kennisgevingen over de interne regels van de beheersvennootschappen (statuten, tarieven, verdelingsregels, enz.).
  • Afsluiten van de tekortkomingsprocedures die werden opgestart wegens niet-conformiteit van de jaarrekeningen 2015 van zeven vennootschappen, maar voortzetting van twee lopende procedures (tarief van Sabam voor internet access providers en retroactieve inningen van de billijke vergoeding) en het opstarten van een nieuwe procedure tegen een vennootschap die haar verplichtingen tegenover haar rechthebbenden niet langer nakomt.
  • Grondige controle van de verdelingen bij drie vennootschappen.
  • Economische studies die de leefbaarheid van de kleine beheersvennootschappen hebben bevestigd en die aanzienlijke verschillen in de sector op het vlak van personeelskosten naar voren hebben gebracht.

  De statistieken over het collectief beheer van auteursrechten en van naburige rechten voor het jaar 2016 worden voorgesteld in dit verslag. Afgezien van de bijzonderheden van elke beheersvennootschap en de verschillende uitsplitsingen (geografisch, exploitatiewijze, categorieën van werken, enz.), onthouden we vooral dat met respectievelijk 312.569.812 euro aan geïnde en 260.686.638 euro aan uitbetaalde rechten een lichte daling wordt opgetekend, terwijl met 663.211.350 euro de schuld aan de rechthebbenden licht toeneemt en nog steeds te hoog is, ook al wordt dit cijfer in het verslag genuanceerd in de zin dat het momenteel niet mogelijk is ongeveer 43 % van dat bedrag uit te betalen. Het gemiddelde van de beheerkosten bedraagt 16,35 % en komt daarmee in de buurt van het wettelijke streefpercentage van 15 %. De verdeelsnelheid is, gemiddeld genomen, bevredigend, aangezien ze lager ligt dan de wettelijke vereisten die in 2016 van toepassing waren, namelijk 24 maanden. De verkorting van de door de Richtlijn 2014/26/EU en door de Belgische wet van 8 juni 2017 opgelegde verdelingstermijn, verplicht bepaalde beheersvennootschappen er echter toe aanvullende maatregelen te treffen.

  Laatst bijgewerkt
  24 juli 2018