Jaarverslag 2013 - Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Het opstellen van het jaarverslag door de controledienst maakt een wezenlijk deel uit van zijn opdracht. Transparantie is namelijk een essentieel onderdeel van het systeem dat werd ingesteld door de wet van 10 december 2009 betreffende de controle op de beheersvennootschappen.

Artikel 30 van die wet is in werking getreden op 1 april 2010. Dat artikel voegt in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (hierna de auteurswet, afgekort AW) een artikel 76, §6 in, dat bepaalt dat de controledienst verplicht is elk jaar een activiteitenverslag op te stellen en dat de inhoud daarvan vastlegt.

Overeenkomstig artikel 76, §6 AW bevat het jaarverslag gegevens opgesplitst in functie van de wettelijke bepalingen die aan de Federale Overheidsdienst Economie een controleopdracht toekennen over de beheersvennootschappen. Dit verslag onderscheidt per categorie van werken en per exploitatiewijze de vragen om inlichtingen, de klachten van debiteuren en van rechthebbenden, en de ambtshalve tussenkomsten van de controledienst evenals de resultaten daarvan. De gegronde klachten worden bekendgemaakt per beheersvennootschap. Het verslag geeft een getrouw beeld van de sector van het collectief beheer en brengt verslag uit van de specifieke rol en de financiële toestand van de beheersvennootschappen alsook van de recente ontwikkelingen binnen deze sector.

De structuur van voorliggend verslag is rechtstreeks geïnspireerd op artikel 76, §6 van 
de Auteurswet:

  • De punten 2 (informatie over de beheersvennootschappen), 3 (evolutie van de regelgeving) en 5 (thematisch hoofdstuk over “Auteursrecht en naburige rechten in het kader van de radio en de uitzending van televisie”) moeten een getrouw beeld geven van de sector van het collectief beheer en brengen verslag uit van de recente ontwikkelingen in de sector.

  • Punt 2.2 (financiële gegevens) bericht over de financiële toestand van de beheersvennootschappen.

  • De punten 4.1 en 4.2 stellen gegevens voor opgesplitst naargelang de bevoegdheden van de Controledienst en brengen verslag uit van de geboekte resultaten voor elk van die bevoegdheden.

  • De punten 4.3 (behandeling van vragen om inlichtingen, klachten en parlementaire vragen), 4.4 (acties op eigen initiatief), 4.5 (overzicht van de gegronde klachten) en 4.6 (resultaten van de acties van de Controledienst) berichten over de vragen om inlichtingen en klachten per categorie van werken en per exploitatiewijze, over de ambtshalve tussenkomsten van de Controledienst, over de gegronde klachten per beheersvennootschap en over de resultaten van de acties van de Controledienst.

De inwerkingtreding van de wet van 10 december 2009 heeft ook gevolgen voor de activiteiten van de Controledienst via de nieuwe procedures die worden toegepast wanneer de dienst van mening is dat een tekortkoming of een inbreuk werd gemaakt op de regels waarvan hij de naleving moet verzekeren.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018