Jaarverslag 2012 - Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Het opstellen van het jaarverslag door de controledienst maakt een wezenlijk deel uit van zijn opdracht. Transparantie is namelijk een essentieel onderdeel van het systeem dat werd ingesteld door de wet van 10 december 2009 betreffende de controle op de beheersvennootschappen.

Artikel 30 van die wet is in werking getreden op 1 april 2010. Dat artikel voegt in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (hierna de auteurswet, afgekort AW) een artikel 76, §6 in, dat bepaalt dat de controledienst verplicht is elk jaar een activiteitenverslag op te stellen en dat de inhoud daarvan vastlegt.

2011 is dus het eerste volledige jaar dat het nieuwe artikel 76, §6 van de AW van kracht was. 
Overeenkomstig artikel 76, §6 AW bevat het jaarverslag gegevens opgesplitst in functie van de wettelijke bepalingen die aan de Federale Overheidsdienst Economie een controleopdracht toekennen over de beheersvennootschappen. Dit verslag onderscheidt per categorie van werken en per exploitatiewijze de vragen om inlichtingen, de klachten van debiteuren en van rechthebbenden, en de ambtshalve tussenkomsten van de controledienst evenals de resultaten daarvan. De gegronde klachten worden bekendgemaakt per beheersvennootschap. Het verslag geeft een getrouw beeld van de sector van het collectief beheer en brengt verslag uit van de specifieke rol en de financiële toestand van de beheersvennootschappen alsook van de recente ontwikkelingen binnen deze sector.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018