Dienst voor de Intellectuele Eigendom - Jaarverslag 2018

Dienst voor de Intellectuele Eigendom - Jaarverslag 2018

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Het activiteitenverslag van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) biedt alle betrokkenen een synthese aan, geïllustreerd met statistieken en grafieken, van de projecten en activiteiten die in 2018 werden uitgevoerd.

Op het niveau van de productie in 2018, springen enkele feiten in het oog.

 • Een daling van 9 % van het aantal Belgische octrooiaanvragen in 2018 (1.110) tegenover 2017 (1.217). Dat is de eerste daling sinds 2013, het jaar waarin 876 octrooiaanvragen werden ingediend.
 • Het tempo waarmee Belgische octrooien door de DIE worden verleend. In 2018 werden 1.019 octrooien verleend, waarvan 96 % in 2016 en 2017 werd ingediend. Voorts waren in januari 2019 nog 1.544 octrooiaanvragen in behandeling, waarvan 96,7 % van die aanvragen (1.504) in 2017 en 2018 werden ingediend.
 • Een toename met 9 % van het aantal aanvragen voor een Europees octrooi die in 2018 werden ingediend door uitvinders en Belgische ondernemingen (2.360), ten opzichte van 2017 (2.162).
 • De voortdurende toename van het aantal online indieningen van Belgische octrooiaanvragen (87 % in 2018 tegenover 78 % in 2015).
 • Onze versterkte banden met de gebruikers van het Belgische octrooisysteem (regionale instellingen, gemachtigden, betaalkantoren, paralegals en ondernemingsfederaties), mede dankzij:
  • de installatie van een forum dat de regionale en federale instellingen, die zich toeleggen op de bevordering van innovatie door industriële eigendom, op informele en vrijwillige basis verenigt. De doelstelling is wederzijdse uitwisseling van informatie over onze respectieve projecten inzake het verlenen van informatie en sensibilisering rond intellectuele eigendom en, indien mogelijk, een bundeling van de krachten;
  • de voortzetting van een gestructureerde dialoog met octrooigemachtigden en paralegals over de toepassing en interpretatie van de regelgeving voor de administratieve procedures die de DIE beheert;
  • de organisatie van een workshop over de online functionaliteiten van het beheer van de zichtrekeningen die bij de DIE geopend zijn via de “betaal”-functie van de module Front Office ‘My Page’ van het Benelux Patent Platform.
 • De deelname aan de Conferentie over octrooi-informatie, georganiseerd in Brussel van 12 tot 14 november 2018 door het Europees octrooibureau. Aan die conferentie namen meer dan 400 professionals uit de hele wereld deel, actief rond octrooiinformatie.

Ook op normatief vlak vonden een aantal grote ontwikkelingen plaats.

 • Een grondige hervorming van de reglementering voor het auteursrecht toepasselijk op de exploitatie van audiovisuele werken. Die hervorming die het gevolg is van een lang en intensief proces van raadpleging van de betrokken milieus, heeft duidelijkheid gebracht in het juridische regime toepasselijk op de uitzending via de omroep en op de directe injectie van audiovisuele werken (wet van 25 november 2018).
 • Een wijziging van het regime van uitzonderingen op het auteursrecht en op de naburige rechten om blinden en slechtzienden een betere toegang te bieden tot beschermde werken, in een voor hen leesbaar formaat. Die wijziging strekt ertoe de richtlijn EU van 13 september 2017 in Belgisch recht om te zetten (wet van 25 november 2018).
 • Een ingrijpende wijziging van de reglementering toepasselijk op de octrooigemachtigden. Die wijziging heeft als doel de kwaliteit te verzekeren van de diensten verstrekt door de octrooigemachtigden aan hun cliënten door de invoering van deontologische regels en tevens door een permanente opleidingsverplichting in te voeren, alsook om de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen een octrooigemachtigde en zijn cliënt beter te beschermen (wet van 8 juli 2018).
 • Een ingrijpende wijziging van verschillende wetten, met name in het Wetboek economisch recht en het Gerechtelijk Wetboek, om de richtlijn EU van 8 juni 2016 betreffende de juridische bescherming van bedrijfsgeheimen om te zetten in Belgisch recht (wet van 30 juli 2018).
 • Goedkeuring van het Protocol dat het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom wijzigt om de EU-richtlijn van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten om te zetten (wet van 16 december 2018).

Zoals u ziet, was 2018 een jaar waarin de operationele activiteiten werden geconsolideerd, de banden met de stakeholders van de DIE werden ontwikkeld en aangehaald en ingrijpende hervormingen van het intellectueel eigendomsrecht werden doorgevoerd.

Laatst bijgewerkt
5 augustus 2019