Dienst voor de Intellectuele Eigendom - Jaarverslag 2017

Dienst voor de Intellectuele Eigendom - Jaarverslag 2017

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Het activiteitenverslag van de Dienst Intellectuele Eigendom (DIE) biedt alle betrokkenen een samenvatting met cijfers, grafieken en uitleg van de projecten en activiteiten van de DIE in 2017.

Op het niveau van de productie springen in 2017 enkele feiten in het oog, namelijk:

 • De voortdurende toename van het aantal Belgische octrooiaanvragen (+4 %) ten opzichte van 2016;
 • Het wegwerken van nagenoeg alle achterstand bij het verlenen van Belgische octrooien. 91,9 % van de in 2017 afgeleverde octrooien zijn gebaseerd op aanvragen die tussen 2015 en 2017 werden ingediend, terwijl slechts 68 % van de in 2015 verleende octrooien gebaseerd waren op aanvragen ingediend tussen 2013 en 2015;
 • De toename met 4,63 % van de ontvangsten van de DIE (20,7 miljoen euro in 2017 in plaats van 19,8 miljoen euro in 2016);
 • 2017 is het eerste jaar waarin het Protocol van Londen werd geïmplementeerd in België. Het effect ervan kan nog niet worden gemeten, want de beslissing om de Europese octrooien met aanduiding van België in stand te houden gebeurt op het moment waarop de eerste in België verschuldigde annuïteit wordt betaald. Deze beslissing kan, gezien de respijtperiode van zes maanden, in principe tot 30 juni 2019 worden genomen voor de Europese octrooien verleend tot 31 december 2017;
 • De ingebruikname van een gemoderniseerde tool voor online-indiening (eOLF) met integratie van de aanpassingen om rekening te houden met de implementatie van het Protocol van Londen, maar ook met nieuwe functionaliteiten voor het online indienen van statuswijzigingsverzoeken (RFC) en herstelaanvragen;
 • Onze versterkte banden met de gebruikers van het Belgische octrooisysteem (gemachtigden, betaalkantoren, paralegals, ondernemingsfederaties), mede dankzij
  • de veelvuldige vergaderingen waarop een gestructureerde dialoog tot stand kwam met die gebruikers, over de toepassing en interpretatie van de regelgeving betreffende de door de DIE beheerde administratieve procedures, en 
  • de organisatie van een workshop over de nieuwe functionaliteiten van de online-indieningstool (eOLF).

Op het normatieve vlak waren de belangrijkste wapenfeiten:

 • De goedkeuring van de wet van 19 december 2017 in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht;
 • De goedkeuring op 1 december 2017, door de Ministerraad, van het wetsontwerp ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde;
 • De definitieve vormgeving, na raadpleging van de Raad voor de Intellectuele Eigendom en na interministeriële coördinatie, van het wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn “bedrijfsgeheimen”;
 • De goedkeuring van de wet van 8 juni 2017 tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn “collectief beheer”;
 • De goedkeuring van de koninklijke uitvoeringsbesluiten van 5 maart en 31 juli 2017 tot vaststelling van de tarieven van de vergoedingsrechten ter compensatie van de uitzonderingen voor reprografie, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
 • De goedkeuring op 17 december 2017 van het koninklijk besluit betreffende de billijke vergoeding. Dit omvangrijke Koninklijk Besluit vervangt alle beslissingen die sinds 1996 werden genomen door de vroegere paritaire Commissie belast met het vaststellen van de tarieven van de billijke vergoeding;
 • Een intens overleg met de betrokken milieus van de audiovisuele sector (auteurs, acteurs, producenten, omroeporganisaties, verdelers, consumenten) over complexe juridische, economische en sociale vragen in verband met de directe injectie, de radio-omroep, de contractuele bescherming.

Zoals u ziet, was 2017 een zeer vruchtbaar en gevarieerd jaar, dat gekenmerkt werd door een vaste bereidheid om enerzijds de kwaliteit van de producten, de diensten en de door de DIE beheerde processen te verbeteren, en anderzijds het Belgische reglementaire kader van toepassing op de intellectuele eigendom permanent te ontwikkelen en up-to-date te houden.

Laatst bijgewerkt
11 oktober 2018