""

De impact van het Europese CO2-emissiehandels-systeem op de Belgische elektriciteitsprijzen

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Auteur(s)

Prijzenobservatorium

Publicatiedatum

Table of Contents

    De opwarming van de aarde is een serieuze bedreiging voor de welvaart en het welzijn van landen wereldwijd. Om deopwarming van de aarde een halt toe te roepen, is het noodzakelijk dat landen wereldwijd hun uitstoot van broeikas-gassen drastisch terugschroeven. Om die reden werd in 2015 het akkoord van Parijs afgesloten op de VN-klimaatconferentie in Parijs. In dat akkoord engageren 195 landen zich om de opwarming van de aarde ruim beneden de 2 graden Celsius te houden ten opzichte van het pre-industriële niveau en een inspanning te leveren om de opwarming te beperkten tot 1,5 graad Celsius onder het pre-industriële niveau.

    Onder de impuls van dit akkoord heeft de Europese Unie (EU) ambitieuze doelstellingen voor zichzelf gesteld om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Tegen 2050 wil de EU klimaatneutraal zijn, dit wil zeggen dat er in de EU evenveel broeikasgassen worden opgevangen en gestockeerd, dan dat er worden uitgestoten. Men spreekt dan over een net zero-uitstoot.

    De EU heeft ook de tussentijdse doelstelling gezet van een netto-reductie van 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Om deze doelstellingen te reali-seren heeft de EU een pakket van maatregelen geformuleerd, namelijk het “fit for 55”-plan en het plan “RePower EU”. Dit plan bevat maatregelen op het vlak van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, landgebruik en bosbouw, CO2-normen voor auto’s, … Het plan bevat ook maatregelen om het bestaande EU Emissiehandelssysteem (EU ETS) aan te passen, één van de hoekstenen van het Europese klimaatbeleid.

    Laatst bijgewerkt
    26 oktober 2023