Charter “Toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten”

Charter “Toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten”

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    Om de toegang van kmo’s – ondernemingen met maximum 50 werknemers – tot overheidsopdrachten te vergroten, presenteert de federale overheid een charter bestaande uit 13 principes. De centrale doelstelling van dat charter is het aantal kmo’s dat participeert aan overheidsopdrachten te stimuleren. Het doelpubliek bestaat in eerste instantie uit de federale aanbestedende overheden, meer specifiek de federale aanbestedende overheden als bedoeld in artikel 1, 6°, van het koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. Het charter is van toepassing op de overheidsopdrachten die on-der het toepassingsgebied van titel 2 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten vallen.

    Overheidsopdrachten moeten toegankelijk zijn voor elke ondernemingsgrootte. Het charter wenst bestaande onevenwichten recht te trekken en elke onderneming gelijke kansen te bieden zodat zij kan deelnemen aan overheidsopdrachten. Dit charter kan beschouwd worden als een opstap waarbij in eerste instantie de focus ligt op het federale niveau. In een volgende fase zal de federale overheid stappen ondernemen om het toepassingsgebied van het charter uit te breiden via partnerschappen met de overige Belgische overheidsniveaus. Het charter kan worden overgenomen door alle aanbestedende overheden van het Rijk, zoals bepaald in artikel 2, 1°, van de wet van 17 juni 2016. Daarnaast zal een uitdieping van het charter plaatsvinden via inhoudelijke aanvullingen, op basis van overleg met de sectorale vertegenwoordigers, resulterend in een ‘charter+’ voor sectoren met specifieke noden betreffende over-heidsopdrachten en kmo’s.

    Om de centrale doelstelling – het verhogen van het aantal kmo’s dat participeert aan overheidsopdrachten – te bestendigen, introduceert de wetgeving een monitoring. Die monitoring omvat een systematische opvolging van de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten. Hiertoe zal het strategisch federaal aankoopoverleg (SFA), zoals wordt opgericht bij koninklijk besluit inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het fede-raal aankoopbeleid, een algemeen beleid uitzetten m.b.t. de participatiegraad van kmo’s bij overheidsopdrachten, inclusief streefcijfers en indicatoren. De monitoring zal plaatsvinden in de schoot van het netwerk van het SFA. Bij het bepalen van de streefcijfers en indicatoren baseert het SFA zich op de principes in dit charter. Het dienstencentrum “procurement” staat in voor de voortdurende opvolging van de indicatoren en stelt de resultaten voor via diverse vormen van rapportering.

    Laatst bijgewerkt
    11 maart 2019