Monitoring Brexit - december 2019

Brexit Monitoringrapport - Samenvattende nota december 2019

Uitgever
Regis Massant
Auteur(s)

Nationale Bank van België, FOD Economie en Federaal Planbureau

Publicatiedatum

Table of Contents

  Na de uitslag van het referendum van 23 juni 2016 hebben de Britten ervoor gekozen om de Europese Unie te verlaten. De uitstap voor het vertrek uit het Verenigd Koninkrijk is verlengd tot 31 januari 2020. Brexit zal niet zonder economische gevolgen zijn, ook al zijn de effecten moeilijk te becijferen door de onzekerheid die er nog heerst rond de concrete voorwaarden voor de uitstap en de toekomstige relatie.

  België zal door zijn nabije ligging en door zijn nauwe betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk niet immuun blijven voor die uitstap. Het Verenigd Koninkrijk is een van de belangrijkste handelspartners van de eurozone en van België. Tussen 2016 en 2018 bedroeg het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de totale uitvoer van de Belgische verwerkende industrie gemiddeld 7,1 % (nationaal concept) en dat van de invoer 4,6 %. In de loop van de bestudeerde periode bedroeg het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in het totaal van de handelsstromen van diensten van België gemiddeld 8,6 % voor de uitvoer en 9,5 % voor de invoer. Naast de vraag van de uitvoer en van de invoer blijken de wederzijdse belangen van beide landen sterk verstrengeld te zijn, met name wat betreft de voorraden directe buitenlandse investeringen, die niet alleen in België maar ook in het Verenigd Koninkrijk zeer groot zijn. Het Verenigd Koninkrijk blijkt voor België een belangrijk investeringsland. Desondanks is de financiële verbondenheid (aandeel DBI’s afkomstig uit VK) tussen België en het Verenigd Koninkrijk kleiner dan in de buurlanden. Afgaande op de toegevoegde waarde die voortvloeit uit de finale Britse vraag blijkt het Verenigd Koninkrijk wel belangrijker voor België dan voor onze buurlanden. De brexit zal dus een impact hebben op de buitenlandse handel, maar zeker ook op de directe buitenlandse investeringen, alsook op de financiële markten. Er werd daarom beslist om een “Task Force” op poten te zetten om te kunnen antwoorden op de vragen vanuit het Belgische bedrijfsleven en die ook de minister kan informeren via de ontwikkeling en samenstelling van relevante economische analyses rond de Belgische belangen.

  In het kielzog van deze “Task Force” werd een Brexit Monitoring uitgewerkt als gemeenschappelijk project van de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau en de FOD Economie, om de impact van de brexit op de economieën van beide landen te onderzoeken. Deze monitoring wordt op kwartaalbasis bijgewerkt ter voorlegging aan minister Muylle.

  Deze nota is een beknopte versie van de gebruikelijke monitoring en bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft een stand van zaken van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het tweede deel gaat in op de opmerkelijke feiten die naar voren komen uit de analyse van de economische ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk op basis van de laatste economische, financiële en commerciële kortetermijnindicatoren, alsook voor België voornamelijk doorheen handelsbetrekkingen. Het derde deel licht de Brexit Impact Scan toe, alsook de roadshow die uitgewerkt werd om de ondernemingen te informeren en voor te bereiden op de brexit.

  De voorliggende analyse werd afgesloten op 4 december 2019.

  Laatst bijgewerkt
  12 december 2019