De gebouwen van de FOD zijn momenteel niet toegankelijk voor het publiek. Maar onze diensten blijven uiteraard operationeel en bereikbaar via telefoon of e-mail. Hebt u geen specifieke contactpersoon, richt u dan tot ons Contact Center 

Burgerlijke Verdedigingsplannen en Crisiscel

Als gevolg van een nationale of internationale crisis kan een tekort aan producten en diensten het openbare leven ontwrichten.

De FOD Economie heeft op federaal vlak een coördinerende rol om de beschikbaarheid van producten te waarborgen en te voldoen aan de essentiële behoeften van de bevolking en aan de instandhouding van het economische leven.

Volgens het Ministerieel Comité van 9 oktober 1975, met het oog op de versterking van de burgerlijke structuur voor de voorbereiding van de burgerlijke verdedigingsplannen wordt beslist om in elk departement, behalve Landsverdediging, een ambtenaar, rechtstreeks afhangend van de Voorzitter van het Directiecomité, te belasten met het onderkennen van de aan dat departement eigen burgerlijke verdedigingsvraagstukken en het bevorderen en coördineren van hun oplossingen.

Opdracht van het Bureau voor Burgerlijke Verdedigingsplannen

De opdrachten van het Bureau voor Burgerlijke Verdedigingsplannen zijn:

  • de FOD Economie vertegenwoordigen binnen de verschillende nationale en internationale organen voor militaire en burgerlijke verdediging.
  • in vredestijd de economische en industriële verdediging van het land voorbereiden.
  • in crisis- of oorlogstijd de economische aspecten van de burgerlijke verdedigingsplannen beheren.

Crisiscel

Volgens het koninklijk besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen, wordt in elke federale overheidsdienst een cel voor crisiscoördinatie en -beheer belast met de coördinatie inzake noodplanning, d.w.z. de voorbereiding van de te overwegen maatregelen en het crisisbeheer.

De planning omvat zowel de nationale (catastrofen, rampen) als de internationale crisissen, binnen de eigen bevoegdheden van elke federale dienst.

Opdracht van de crisiscel

  • Beheert op departementaal vlak iedere vorm van crisis of noodsituatie die de economische en industriële belangen van het land en de essentiële behoeften van de bevolking in het gedrang brengen.
  • Bereidt maatregelen voor om crisistoestanden te voorkomen.
  • De crisiscel is het contactpunt tussen het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering en de minister.

Contact

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Laurent Van Jeun – Attaché Veiligheid en continuïteit, Bureau van de Voorzitter,
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel. +32 2 277 81 92 
E-mail Crisiscel: &BBVP-BPCD@economie.fgov.be