Yearly Monitoring report 2014

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Table of Contents

  Het jaarlijks monitoring rapport van de aardgasmarkt geeft een overzicht van de ontwikkelingen op de Belgische aardgasmarkt in het afgelopen jaar. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de historische evolutie van de vraag en het aanbod van aardgas, wordt een analyse gemaakt van de piekvraag naar aardgas en wordt een schatting gemaakt van het mogelijk toekomstig aardgasverbruik. Eveneens wordt er een overzicht gegeven van de staat van het aardgasnetwerk. Dit rapport wordt jaarlijks geactualiseerd en overgemaakt aan de Europese Commissie.

  Korte samenvatting

  De lidstaten van de Europese Unie worden elk jaar gevraagd om een “Monitoring Report on the security of supply of the natural gas market” op te stellen. Deze wettelijke bepaling vloeit voort uit artikel 5 van de Richtlijn 2009/73/EG. De volgende hoofdelementen dienen deel uit te maken van dit rapport:

  1. Het evenwicht tussen vraag en aanbod op de nationale markt,

  2. Het niveau van de verwachte toekomstige vraag en beschikbare voorraden,

  3. Geplande of in aanbouw zijnde extra capaciteit die wordt overwogen

  4. De kwaliteit en de staat van onderhoud van de netten,

  5. Maatregelen ter dekking van de piekvraag en bij het in gebreke blijven van één of meer leveranciers 

  Het is de Algemene Directie Energie die jaarlijks – in samenwerking met het Planbureau en in overleg met de CREG – het Belgische Monitoring Report opstelt over de opvolging van de bevoorradingszekerheid, waarin de resultaten van deze kwesties voorgesteld worden evenals alle maatregelen die hieromtrent worden genomen of overwogen.

  Als belangrijkste conclusie kan gesteld worden dat geen grote problemen werden geïdentificeerd voor de aardgasbevoorrading van België. Een belangrijk aandachtspunt is evenwel de conversie van het L-gas net naar H-gas tussen 2016 en 2030.

  Bref résumé:

  Les États membres de l'Union Européenne sont invités chaque année à établir un « Monitoring report on the security of supply of the natural gas market (Rapport de suivi sur la sécurité de l'approvisionnement du marché du gaz naturel) " . Cette disposition législative découle de l'article 5 de la directive 2009/73/CE .

  Les éléments suivants doivent faire partie de ce rapport :

  1. L'équilibre entre l' offre et la demande sur le marché national,

  2. Le niveau de la future demande prévue et des réserves disponibles ,

  3. Les capacités supplémentaires projetées et les capacités en constitution, qui sont envisagées

  4. La qualité et le niveau d'entretien des réseaux ,

  5. Les mesures visant à couvrir les pointes de demande et celles lors de déficits d'approvisionnement d'un ou plusieurs fournisseurs

  C'est la Direction Générale de l'Energie qui en collaboration avec le Bureau du Plan et en concertation avec la CREG, établit annuellement le Monitoring Report belge sur le suivi de la sécurité d'approvisionnement, dans lequel les résultats de ces questions sont présentés, ainsi que toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.

  La principale conclusion est qu'aucun problème majeur n'a été identifié pour l’approvisionnement de gaz naturel en Belgique. Cependant, un problème majeur est la conversion du réseau de gaz L au réseau de gaz H entre 2016 et 2030.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018