""

Sectoraal panorama 2023 - Overzicht 2022

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Table of Contents

  Het Sectoraal panorama geeft een overzicht van de prestaties van de sectoren in België, op basis van officiële statistieken. De editie 2022 bestaat uit drie delen:

  • een overzicht van de Belgische conjunctuur;
  • sectorale fiches met de belangrijkste economische indicatoren en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken voor de verwerkende nijverheid en de marktdiensten (profit-diensten);
  • een overzicht van de NACE-sectoren tot op drie cijfers die bijzonder goed gepresteerd hebben in 2022 en de sectoren die daarentegen met problemen te kampen hadden. Die worden onderzocht vanuit het oogpunt van de omzet, de productie-index of het aantal arbeidsplaatsen. De variaties voor die drie indicatoren (tegenover een jaar ervoor en tegenover 2019, het jaar voor de coronacrisis) is ook opgenomen in dat derde deel.

  Daarnaast bevat het Sectoraal Panorama samenvattende tabellen die toelaten de prestaties van sectoren met elkaar te vergelijken en hun relatieve gewicht in de economie te beoordelen. Als bijlage vindt u ook grafieken met de distributie.

  Voornaamste bevindingen

  De groei van het bbp in België bedroeg 3,2 % in 2022, nog steeds dankzij een grote bijdrage van de diensten. De economische groei zou in 2023 naar verwachting aanhouden, maar zou minder uitgesproken zijn. Ook zou de inflatie vertragen in 2023 naar 3,9 %, na een piek van 9,6 % in 2022 door de historisch hoge energieprijzen.

  De verwerkende nijverheid kende globaal een positief jaar in 2022, hoewel verschillende indicatoren een ongunstig verloop vertoonden.

  De omzet, de investeringen en de productieprijzen stegen vrij opvallend in 2022, maar de productie kende een lichte daling, net als de bezettingsgraad van de productiecapaciteit.

  De ondernemers toonden zich pessimistischer, met een afgenomen vertrouwen door specifieke gebeurtenissen die zich voordeden in 2022, zoals de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende bekommernissen, en een bijzonder hoge inflatie die voornamelijk voortvloeide uit de gestegen energieprijzen.

  De tewerkstelling vervolgde haar herstel en haalde het beste resultaat van de periode onder analyse, evenals de loonmassa.

  Het aantal werkgevers blijft er echter op achteruitgaan en dat aantal zakt naar het laagste cijfer van de waarnemingsperiode.

  De buitenlandse handel getuigde van een indrukwekkende dynamiek, zowel voor de uitvoer als voor de invoer, en het saldo op de handelsbalans verbeterde.

  Volgens de laatste gegevens die beschikbaar zijn over het ondernemerschap namen de oprichtingen van ondernemingen sterker toe in 2021 dan de schrappingen van ondernemingen, hetgeen positief is voor de verwerkende nijverheid.

  Tot slot bestaan er verschillen tussen de sectoren van de verwerkende nijverheid. Daarom raden we u aan om ook de sectorfiches n hoofdstuk 3.4 te raadplegen .

  In het algemeen kenden de marktdiensten een gunstig jaar in 2022. Zowat alle bestudeerde economische indicatoren gaven positieve signalen af. Er was een forse toename van de omzet en van de investeringen, met de hoogste cijfers in de waarnemingsperiode.

  De tewerkstelling, de loonmassa en het aantal werkgevers van de marktdiensten vervolgden hun stijging en haalden een piek voor de onderzochte periode. Maar ook het aantal failliet verklaarde ondernemingen nam toe in 2022.

  Tot slot was de ondernemingsdynamiek in 2021 zeer positief in de marktdiensten, waar het aantal oprichtingen van ondernemingen hoger lag dan het aantal schrappingen van ondernemingen.

  In 2022 bleek uit een analyse van sectoren op een meer uitgesplitst niveau (3-cijferige NACE) het volgende:

  Voor de verwerkende nijverheid

  • 86,7 % van de sectoren kende een stijging van de omzet ten opzichte van 2021, en 87,5 % overschreed hun niveau van voor de coronacrisis;
  • 39,7 % van de sectoren boekte een productiestijging  ten opzichte van 2021, en 41,2 % overschreed zijn productieniveau van voor de gezondheidscrisis:
  • 65,3 % van de sectoren telde meer arbeidsplaatsen dan in 2021 en 48,5 % overtrof hun niveau van voor de gezondheidscrisis:
  • de 10 sectoren met de sterkste werkgelegenheidsgroei noteerden in 2022 een nieuw record over de periode 2017-2022.

  Diensten

  • 88,7 % van de sectoren kende een omzetstijging tegenover 2021 en 91,5 % overschreed het niveau van voor de crisis ;
  •  70,5 % van de sectoren zag het aantal arbeidsplaatsen toenemen ten opzichte van 2021, en 69,6 % overschreed zijn niveau van voor de crisis heeft;
  • 7 van de 10 sectoren met de sterkste stijging van het aantal arbeidsplaatsen bereikte een nieuw record in 2022 over de periode 2017-2022.
  Laatst bijgewerkt
  13 september 2023