Prijzen - Analyse van de prijzen: 2020 INR kwartaalverslag 2

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2020 INR kwartaalverslag 2

Uitgever
Regis Massant
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

De wet van 8 maart 2009, tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, voorziet dat de FOD Economie de taak van prijsobservatie en prijsanalyse voor rekening van het Instituut voor de Nati-onale Rekeningen (INR) uitvoert. Met de wet van 26 april 2013, houdende de invoeging van boek V in het Wetboek van economisch recht (getiteld "De mededinging en de prijsevoluties"), werd het onderzoeksdomein van het Prijzenobser-vatorium uitgebreid. Het Prijzenobservatorium kan voortaan onderzoek uitvoeren vanuit de invalshoeken prijsverloop, prijsniveau, marges en tenslotte marktwerking.

Er wordt in dit rapport aandacht besteed aan de totale inflatie en aan het prijsstijgingstempo van drie grote product-groepen: energiedragers, levensmiddelen, niet-energetische industriële goederen en diensten. Voor elke productgroep wordt eerst de inflatie in België toegelicht, welke vervolgens vergeleken wordt met die in de buurlanden. Het gehar-moniseerd indexcijfer der consumptieprijzen (GICP), dat opgesteld wordt door Statbel conform de Europese methodo-logie, vormt veruit de belangrijkste gegevensbron voor het verslag. De analyse werd uitgebreid met detailgegevens van het GICP en met andere statistieken van officiële instanties (IMF, EC, …).

De volgende medewerkers van het Prijzenobservatorium hebben meegewerkt aan dit verslag: Christine Bruynoghe, Myrle Claessens, Maxim Dechamps, Mathias Ingelbrecht, Nadine Mat, Jean-Paul Theunissen, Pascale Van Baelen en Etienne Verhaegen.

Het Wetenschappelijk Comité voor prijsobservatie en -analyse verleende op 24 juli 2020 een gunstig advies en de Raad van Bestuur van het INR heeft dit verslag goedgekeurd op 29 juli 2020.

Laatst bijgewerkt
5 augustus 2020