""

Ondernemerschap en diversiteit - Een studie naar de herkomst van de zelfstandige in België

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

In deze versie bouwt de studie verder op de vorige versie: alle thema’s van de eerste editie komen opnieuw aan bod, maar ditmaal worden alle onderwerpen bijkomend geanalyseerd volgens geslacht. Daarnaast werden, zoals vooropgesteld, gegevens over het opleidingsniveau en loopbaantraject van zelfstandigen volgens herkomst toegevoegd. Gegevens over de onderneming van de zelfstandige volgens herkomst waren echter nog niet beschikbaar tijdens de totstandkoming van dit werk. Die laatste gegevens worden verzameld in verschillende databanken, beheerd door verschillende overheidsdiensten. Het tot stand brengen van een link tussen die databanken wordt momenteel uitgevoerd en kan in de toekomst leiden tot de publicatie van gegevens zoals het aantal werknemers per onderneming van een zelfstandige volgens herkomst.

De specifieke doelstellingen van deze studie zijn het in kaart brengen van de algemene situatie van de Belgische zelfstandigen volgens herkomst, het vormen van een aanzet tot verder onderzoek en de creatie van een instrument om het beleid voor ondernemerschap en diversiteit te ondersteunen.

Concreet focust de studie

  • in een eerste deel op persoonlijke kenmerken van de zelfstandigen volgens herkomst zoals geslacht, leeftijd, gewest en opleidingsniveau (inclusief studiedomein) – aangevuld met een vergelijking met de bevolking op beroepsactieve leeftijd en de werkende bevolking – en
  • in een tweede deel op professionele kenmerken zoals aansluitingen en schrappingen (inclusief volgens opleidingsniveau en vorige en volgende socio-economische positie), aantal bestuurders, bedrijfstakken, aard van bezigheid (bijvoorbeeld hoofdberoep) en hoedanigheid (zelfstandige tegenover helper)

Bij elk onderwerp volgt een bespreking van de situatie van de zelfstandigen volgens origine, aangevuld met een beknopte analyse van de migratieachtergrond (zie het methodologische hoofdstuk voor meer uitleg over die twee samengestelde variabelen). Waar mogelijk volgt een vergelijking met tendensen afgeleid uit de internationale literatuur en een aantal mogelijke verklaringen voor waargenomen fenomenen.
Tot slot vraagt het onderwerp van dit rapport, met name het interpreteren van data over zelfstandigen en de Belgische arbeidsmarkt volgens herkomst, bepaalde achtergrondkennis over onder meer de Belgische arbeidsmarkt in het algemeen en de Belgische migratiegeschiedenis. Ter ondersteuning van de lezer stellen we een aantal samenvattende bijlages over die materie ter beschikking – zie onder meer bijlages 2 tot en met 4.

Laatst bijgewerkt
15 februari 2023