Table of Contents

  Door voor bepaalde creaties een bijzonder beschermingsregime van de intellectuele rechten te erkennen, wil de wetgever creativiteit en innovatie aanmoedigen. Voor het merkenrecht ligt de rechtvaardiging eerder in het bevorderen van de eerlijke mededinging. In het algemeen hebben de intellectuele eigendomsrechten tot doel een stimulans te zijn om tijd, moeite en geld te investeren in literaire werken, technologische uitvindingen, nieuwe geneesmiddelen, betere software en een hogere kwaliteit van waren of diensten.

  historische afbeelding van een drukpers

  Stimulans voor innovatie

  Bovendien wordt dankzij intellectuele eigendom de verspreiding van kennis en innovatie aangemoedigd. Niet alleen is geheimhouding niet langer het enige middel om het kopiëren van creaties tegen te gaan, soms is het openbaar maken van de creatie zelfs een noodzakelijke voorwaarde om een intellectueel eigendomsrecht te bekomen. Een octrooi wordt bijvoorbeeld alleen verleend als de aanvrager de uitvinding duidelijk en volledig beschrijft, zodat die door een deskundige uit de betreffende sector kan worden toegepast.

  Economische voordelen

  Als tegenprestatie voor de bijdrage van particulieren of bedrijven aan het culturele of economische leven of aan de technologische vooruitgang, wordt hen in de vorm van een intellectueel eigendomsrecht exclusieve en tijdelijke zeggenschap verleend over hun creatie of uitvinding.

  Dit wettelijke monopolie geeft de houder ervan de kans om zijn investering in de creatie terug te verdienen en een inkomen of winst te halen uit het succes van zijn creaties. Indien de houder van het intellectuele eigendomsrecht ervoor kiest om zijn creatie niet zelf te exploiteren, kan hij ook inkomsten uit zijn intellectuele rechten verwerven door de verkoop ervan of door het toekennen van gebruikslicenties aan derden. De intellectuele eigendomsrechten verlenen de houder ook een stevige rechtspositie waarop kan worden teruggevallen in geval van namaak en andere oneerlijke praktijken.

  Het loont dan ook de moeite om na te gaan of het - vanuit economisch, strategisch, industrieel of concurrentieel oogpunt - aangewezen is om bescherming aan te vragen voor een creatie, uitvinding of bepaald teken.

  Of het nu om een uitvindingsoctrooi, merk, tekening, model of kwekersrecht gaat, het is in uw belang om uw creaties te beschermen. Ontdek waarom!

  Waarom een octrooi aanvragen?

  Voorbeeld van een octrooiEen octrooi verleent de houder ervan een exclusief verbodsrecht op een uitvinding. Indien de octrooihouder de uitvinding niet zelf of slechts binnen een bepaald domein wenst te exploiteren, kan hij gebruikslicenties toekennen die extra inkomsten voor zijn onderneming kunnen genereren. Voor ondernemingen kan het bezitten van octrooien soms interessanter zijn als strategie voor waardecreatie dan om een exclusief exploitatierecht veilig te stellen.

  Daarnaast kan een octrooi de onderhandelingspositie van een onderneming versterken wanneer een samenwerking met andere partners wordt beoogd. Zo verhoogt het octrooieren van een verbetering op een oudere uitvinding bijvoorbeeld de kans om een licentie te bekomen op die eerdere uitvinding, via een kruislicentie.

  Octrooibescherming kan ook een strategie zijn om onderzoekssamenwerking met andere bedrijven te beogen of om een technologie om te zetten in een standaard.

  Wanneer men activiteiten wil opzetten binnen een bepaald marktdomein, kan het bezit van octrooien door derden een belemmering vormen. Door een uitvinding als eerste te beschermen, zorgt men er via het octrooirecht voor dat niemand anders die uitvinding zonder toestemming mag gebruiken.

  Tot slot zijn octrooien ook uitstekende reclame. Ze maken aan derden duidelijk in welk technisch domein u actief bent en in welke mate u hierin een technologische voorsprong hebt.

  Meer informatie over octrooien

  Waarom een merk registreren?

  voorbeel van een merk - LUAls uw merk geregistreerd is, beschikt u over een aantal exclusieve rechten op het gebruik van het nu beschermde teken. Het belangrijkste kenmerk van deze rechten is het “verbodsrecht”. U kunt anderen verbieden om een identiek of gelijkaardig merk te gebruiken voor identieke of gelijkaardige waren of diensten. Bovendien kunt u zich, wanneer uw merk bekendheid geniet, zelfs verzetten tegen het gebruik van het teken door anderen voor niet-gelijksoortige waren of diensten (d.w.z. buiten de categorieën waarvoor het merk is ingeschreven).

  Merkenbescherming garandeert u ook de vrijheid om het beschermde teken zelf te gebruiken. Als u een teken niet als merk registreert, loopt u het risico dat anderen dat wel doen. Zij zouden u dan nadien in de regel - er zijn uitzonderingen - kunnen verbieden om het merk nog te gebruiken.

  Het exclusieve recht dat een merkregistratie verleent, kunt u ook aanwenden om extra inkomsten te genereren, bijvoorbeeld door het verlenen van licenties of de overdracht van het merk.

  Tot slot, indien derden uw merk zonder toestemming gebruiken of profiteren van de bekendheid van uw merk, kunt u op basis van uw merkregistratie bepaalde acties en procedures ondernemen om uw rechten te doen gelden.

  Meer informatie over merken.

  Waarom tekeningen en/of modellen registreren?

  De vormgeving van een product speelt een strategische rol voor de ontwerper ervan. Tussen twee producten van eenzelfde kwaliteit zal de consument waarschijnlijk het meest esthetische kiezen.

  voorbeeld van een model van HarleyDaarom kiezen veel ondernemingen of ontwerpers ervoor om het uiterlijk van hun producten te beschermen door ze als tekening of model te registreren.

  Het tekeningen- of modellenrecht verleent de houder exclusiviteit op dit uiterlijk.

  Meer informatie over tekeningen en modellenrecht

  Waarom een kwekersrecht aanvragen?

  Het kwekersrecht geeft de kweker van een nieuw plantenras exclusieve rechten op het telen en verhandelen van het beschermde plantenras. Niemand anders zal zonder toestemming van de kweker de variëteit mogen telen of verhandelen voor commerciële doeleinden. Net als voor de octrooihouder is het voor de houder van een kwekersrecht mogelijk om gebruikslicenties te verlenen en zo extra inkomsten voor zijn onderneming te genereren.

  Er zijn wel een aantal uitzonderingen waarvoor geen toestemming van de kweker nodig is.

  Meer informatie over kwekersrecht

  Laatst bijgewerkt
  25 juni 2024