Sinds 1 januari 2024 zijn er nieuwe regels van kracht voor de contracten voor de levering van gas en/of elektriciteit. Die omvatten algemene en specifieke bepalingen voor deur-aan-deurverkoop.

Een gas- en/of elektriciteitsleveringscontract is een contract voor de levering van elektriciteit en/of gas wanneer die niet in een bepaald volume of in een bepaalde hoeveelheid is verpakt, met uitzondering van contracten voor de levering van warmte uit warmtenetten. 

De algemene bepalingen

Informeren van de consument vóór het aangaan van een gas- en/of elektriciteitsleveringscontract

Vóór het aangaan van een gas- of elektriciteitsleveringscontract moet de leverancier de consument op een duurzame drager op duidelijke, leesbare, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze in kennis stellen van een reeks gegevens, waaronder met name:

 • de voornaamste kenmerken van het goed
 • de geleverde diensten, de aangeboden kwaliteitsniveaus van de diensten en de tijd die nodig is voor de eerste aansluiting
 • de soorten aangeboden onderhoudsdiensten
 • de wijze waarop de meest recente informatie over alle geldende prijzen, onderhoudskosten en gebundelde producten of diensten kan worden verkregen
 • zijn identiteit en adres, inclusief bedrijfsnummer en handelsnaam
 • zijn telefoonnummer en e-mailadres. Indien de leverancier andere online communicatiemiddelen aanbiedt, moeten die de residentiële klant in staat stellen snel contact op te nemen met de leverancier en doeltreffend met hem te communiceren
 • de duur van het contract, de voorwaarden voor verlenging en opzegging van het contract en onderbreking van de diensten, met inbegrip van producten of diensten die gebundeld zijn met die diensten, en of het contract kosteloos kan worden beëindigd
 • alle mogelijke vergoedingen en terugbetalingsregelingen die gelden indien de contractuele kwaliteitsniveaus van de diensten niet worden gehaald, met inbegrip van onnauwkeurige of laattijdige facturering
 • de procedure voor het starten van een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure
 • het verstrekken van duidelijke informatie, op de factuur of op de website, over de rechten van de consument, met inbegrip van de procedures voor klachtenbehandeling en alle informatie waarnaar in die bepaling wordt verwezen
 • de voorwaarden, termijn en procedures voor de uitoefening van het herroepingsrecht en het herroepingsformulier
 • informatie waaruit blijkt dat de residentiële klant een redelijke vergoeding verschuldigd is indien hij zijn herroepingsrecht uitoefent nadat hij uitdrukkelijk heeft verzocht dat de levering van gas of elektriciteit aanvangt tijdens de herroepingstermijn
 • indien van toepassing, het bestaan van het sectorale contract en het bestaan van gedragscodes met betrekking tot de relatie tussen de leverancier en de residentiële klant en hoe een kopie ervan kan worden verkregen
 • een document met een lijst van alle actieve producten die hij aanbiedt
 • een tariefkaart en, indien mogelijk, een vergelijking van de voorwaarden van het voorgestelde contract met het huidige contract van de consument 
 • een link naar de website van de federale en regionale regulator voor energieprijsvergelijking
 • de betalings- en uitvoeringsvoorwaarden 
 • de andere contractuele voorwaarden.

Die informatie maakt integraal deel uit van het contract. 

De bewijslast dat aan de informatieverplichtingen is voldaan, ligt bij de leverancier.

Herroepingsrecht voor contracten voor de levering van gas en/of elektriciteit

Voorheen beschikten consumenten alleen over een herroepingsrecht van 14 dagen voor contracten  voor de levering van gas en/of elektriciteit die waren aangegaan op afstand of buiten de verkoopruimte.

Sinds 1 januari 2024 wordt dit herroepingsrecht van 14 dagen toegekend aan alle consumenten, ongeacht het type contract dat ze zijn aangegaan voor de levering van gas en/of elektriciteit. Het gaat dus om een algemeen herroepingsrecht dat altijd wordt toegekend aan consumenten.

Specifieke bepalingen voor deur-aan-deurverkoop

De specifieke regels die hieronder worden beschreven, zijn van toepassing op gas- en/of elektriciteitsleveringscontracten die worden aangegaan in het kader van een ongevraagd bezoek van een onderneming bij de consument thuis. 

Er zijn een aantal specifieke maatregelen genomen voor de deur-aan-deurverkoop: 

 • Een verplichte wachttijd van ten minste drie dagen voordat een gas- en/of elektriciteitsleveringscontract kan worden aangegaan.

Bij een bezoek bij de consument thuis mag de leverancier en/of de onderneming die voor hem werkt alleen een aanbod doen, er mag op dat moment dus geen contract worden getekend. De consument heeft minimaal drie dagen bedenktijd om te beslissen of hij het contract al dan niet aangaat. 

 • Consumenten kunnen via een formulier aangeven dat ze gedurende een jaar niet thuis benaderd willen worden met deur-aan-deurverkoop. 

De leverancier is verplicht om consumenten een formulier te verstrekken waarop zij kunnen aangeven dat zij gedurende een jaar geen deur-aan-deurverkoop meer wensen. 

Als de consument het formulier invult, mogen de leverancier en ondernemingen die voor hem werken gedurende een jaar niet meer bij de consument thuis langskomen om te verkopen. Dat verbod geldt voor het adres dat de consument op het formulier heeft ingevuld. Als de consument verhuist, kan hij de leverancier daarvan op de hoogte stellen en zal de leverancier de lijst met mensen die niet meer benaderd willen worden zo snel mogelijk moeten aanpassen.

Laatst bijgewerkt
8 maart 2024

Laatste nieuws voor dit thema