Wat is een gezamenlijke aanbieding?

Een gezamenlijke aanbieding is een aanbod waarbij de al dan niet kosteloze verkrijging van goederen of diensten gebonden is aan de verkrijging van andere goederen of diensten.

Een gezamenlijke aanbieding aan de consument is toegelaten voor zover het geen oneerlijke handelspraktijk betreft.

In afwijking van deze principiële toelating is elk gezamenlijke aanbieding aan de consument, waarvan minstens één bestanddeel een financiële dienst is en dat verricht wordt door een onderneming of door verscheidene ondernemingen die handelen met een gemeenschappelijke bedoeling, verboden.

Het is evenwel geoorloofd gezamenlijk aan te bieden:

  1. financiële diensten die een geheel vormen;
  2. financiële diensten en kleine door de handelsgebruiken aanvaarde goederen en diensten;
  3. financiële diensten en titels tot deelneming aan wettig toegestane loterijen;
  4. financiële diensten en voorwerpen waarop onuitwisbare en duidelijk zichtbare reclameopschriften zijn aangebracht, welke als dusdanig niet in de handel voorkomen, op voorwaarde dat de prijs waartegen de onderneming ze heeft gekocht, niet meer bedraagt dan 10 euro, excl. btw, of 5 % van de verkoopprijs, excl. btw, van de financiële dienst waarmee ze worden aangeboden. Het percentage van 5 % is van toepassing wanneer het bedrag dat hiermee overeenstemt hoger is dan 10 euro;
  5. financiële diensten en chromo's, vignetten en andere beelden met geringe handelswaarde;
  6. financiële diensten en titels bestaande uit documenten die, na de aanschaf van een bepaald aantal diensten, recht geven op een gratis aanbod of een prijsvermindering bij de aanschaf van een gelijkaardige dienst, voor zover dat voordeel door dezelfde onderneming verstrekt wordt en niet meer bedraagt dan een derde van de prijs van de vroeger aangeschafte diensten.

De titels moeten de eventuele uiterste geldigheidsduur en de voorwaarden van het aanbod vermelden. Wanneer de onderneming een einde maakt aan haar aanbod, heeft de consument recht op het aangeboden voordeel naar verhouding van de vroeger gedane aankopen.

art. VI.80 et VI.81 WER - art. I.8, 21° WER

Laatst bijgewerkt
25 maart 2019

Laatste nieuws voor dit thema