Table of Contents

  De financiële diensten

  De bepalingen van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek van economisch recht (boek VI WER) zijn van toepassing op financiële diensten.

  Wat zijn financiële diensten?

  Het begrip financiële diensten is zeer ruim en heeft betrekking op “iedere dienst van bancaire aard of op het gebied van kredietverstrekking, verzekering, individuele pensioenen, beleggingen en betalingen” (art. I.8, 18° WER).

  Boek VI WER is bijgevolg ten volle van toepassing op financiële diensten, met inbegrip van financiële instrumenten (effecten, rechten van deelneming in instelling voor collectieve belegging zoals beleggingsfondsen). De bepalingen inzake oneerlijke handelspraktijken, onrechtmatige bedingen, financiële diensten op afstand, overeenkomsten gesloten buiten de verkoopruimten, de precontractuele informatieverplichting, zijn van toepassing.

  Samenlezen met de specifieke beschermingsbepalingen van financieel recht

  Veel sectorspecifieke beschermingsregels die van toepassing kunnen zijn behoren tot de bevoegdheid van de FSMA (Autoriteit voor financiële diensten en markten).

  Voor zover deze specifieke beschermingsregels niet expliciet afwijken van de algemene beschermingsbepalingen van boek VI WER, zijn de beide regels (sectorspecifiek en algemene bescherming) samen van toepassing.

  Enkele uitzonderingen op de toepassing van boek VI WER voor bepaalde categorieën van financiële diensten

  De Koning kan evenwel voor een of meerdere financiële diensten bijzondere regels stellen of afwijken van de toepassing van dit boek.

  Het koninklijk besluit van 23 maart 2014 tot het nemen van bijzondere maatregelen en tot afwijken van sommige bepalingen van boek VI WER voor bepaalde categorieën van financiële diensten, stelt een aantal bijzondere en afwijkende regelen vast, ofwel voor “beleggingsinstrumenten”, ofwel voor “financiële producten”:

  1. vrijstelling voorafgaandelijke prijsaanduiding beleggingsinstrumenten (artikel 2 KB);
  2. vrijstelling prijsaanduiding in euro bij aankoop financiële producten in vreemde deviezen
   (art. 3 KB);
  3. vrijstelling regels promoties inzake prijzen voor aan beursfluctuaties onderhevige beleggingsinstrumenten (art. 4 KB);
  4. uitzonderingsbepalingen op onrechtmatige bedingen (art. 5 KB).

  Overeenkomsten op afstand voor financiële diensten

  Voor financiële diensten die op afstand worden gesloten gelden gelijkaardige beschermingsregels voor de consument als bij ‘gewone’ overeenkomsten op afstand, namelijk informatieverplichtingen en een wettelijk herroepingsrecht. Deze beschermingsregels zijn wel aangepast rekening houdend met het voorwerp van deze overeenkomsten, namelijk financiële diensten.

  Algemene richtlijnen

  Raadpleeg ook onze algemene richtlijnen over

  Laatst bijgewerkt
  1 april 2019

  Laatste nieuws voor dit thema