U deed een aankoop op afstand (telefoon, internet, catalogus, …)

Boek VI WER - art. VI.45 e.v. WER 

Dit is het geval van een overeenkomst gesloten tussen een onderneming en een consument, in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (telefoon, internet, catalogus, …), tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten. 

Opgelet!

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op:

  • overeenkomsten opgesteld door een notaris of door een gerechtsdeurwaarder in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar;

  • overeenkomsten met betrekking tot juridische bijstand geleverd door een advocaat met toepassing van Boek III bis van het Gerechtelijk Wetboek.

Herroepingsrecht

art. VI.47 tot VI.53 WER

Voor elke overeenkomst op afstand, tenzij bijzondere omstandigheden, beschikt u over een herroepingsrecht (PDF, 244.41 KB).

De reglementering voorziet:

  • een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen;

  • een formulier (PDF, 253.7 KB) dat u kunt gebruiken om gemakkelijk te herroepen;

  • de mogelijkheid om te herroepen wanneer de uitvoering van de dienstenovereenkomst werd aangevat tijdens de herroepingstermijn;

  • de wijze van terugbetaling;

  • de wijze en eventuele kosten van het terugzenden van de goederen;

  • de situaties waarin u het herroepingsrecht niet kunt uitoefenen;

  • ... 

U sloot op afstand een gas- of elektriciteitsovereenkomst af

Het akkoord "De consument in de vrije elektriciteits- en gasmarkt (PDF, 439.02 KB)" onderscheidt de verschillende toepassingsmodaliteiten naar gelang de overeenkomst werd gesloten per telefoon of via internet en per post.

U sloot deze overeenkomst per telefoon 

Nadat u mondeling hebt toegestemd om een contract af te sluiten dat u per telefoon werd voorgesteld, is de gas- of elektriciteitsleverancier verplicht u een schriftelijk contract te overhandigen dat u – indien u nog altijd geïnteresseerd bent – moet ondertekenen en per post, e-mail, fax of via een andere duurzame drager naar de leverancier moet sturen.

Vanaf dat ogenblik beschikt u nog over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, wettelijk bepaalde termijn, om zonder onkosten af te zien van de overeenkomst.

U sloot deze overeenkomst via internet of via de post 

Indien u een aanbod via internet of een schriftelijk aanbod hebt onderschreven, is de gas- of elektriciteitsleverancier verplicht u een schriftelijk contract voor te leggen of op enige andere duurzame drager.

Vanaf dat ogenblik beschikt u nog over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen om zonder onkosten af te zien van de overeenkomst.

Vragen? 

Het Contact Center van de FOD Economie kan heel wat van uw vragen beantwoorden:

Laatst bijgewerkt
23 juni 2021

Laatste nieuws voor dit thema