Table of Contents

  De Gedragscode voor reisbureaus bevat de wettelijke verplichtingen waaraan reisbureaus moeten voldoen bij de verkoop van pakketreizen, het aanbieden van gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. De gedragscode is opgesteld om de consumenten (klanten) beter te beschermen bij het sluiten van een reisovereenkomst met een reisbureau.

  Wie kan zich houden aan de gedragscode voor reisbureaus?

  Op 9 februari 2023 ondertekenden de belangrijkste beroepsorganisaties uit de Belgische reissector de Gedragscode voor reisbureaus.

  Het gaat om:

  • Belgian Travel Confederation (BTC)
  • Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA)
  • Union Professionnelle des Agences de Voyage (UPAV)
  • Vlaamse Associatie van Reisagenten (VLARA)
  • Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR)

  De ondertekening door de beroepsorganisaties is evenwel symbolisch. De geïnteresseerde reisbureaus kunnen individueel aansluiten bij de gedragscode door een toetredingsformulier in te vullen.

  Toetredingsformulier tot de gedragscode voor reisbureaus (DOCX, 31.61 KB)

  Wat staat er in de Gedragscode voor reisbureaus?

  De gedragscode (PDF, 170.61 KB) herinnert in de eerste plaats aan de wettelijke verplichtingen van reisbureaus. Dat gaat in het bijzonder om de bepalingen van:

  • de wet pakketreizen
  • de Europese verordeningen over passagiersrechten en de internationale verdragen over het vervoer van personen

  De gedragscode bevat daarnaast specifieke verplichtingen die verder gaan dan de strikt wettelijke verplichtingen, onder andere:

  • Het afsluiten van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
  • Het naleven van de algemene verkoopvoorwaarden die zijn opgesteld door de Geschillencommissie Reizen. Deze algemene voorwaarden zijn conform de reiswetgeving.
  • Het aanvaarden van een verzoeningsprocedure bij de Geschillencommissie Reizen indien de klant daarom verzoekt. Via een verzoeningsprocedure kunnen geschillen tussen het reisbureau en de klant snel en goedkoop opgelost worden in een zo vroeg mogelijk stadium en in der minne.
  • Transparantie naar de reisorganisator en/of de reisdienstverlener toe over de contactgegevens van de klant voor het geval dat een rechtstreeks contact met de klant noodzakelijk zou zijn.
  • Transparantie naar de klant toe over de hoedanigheid van het reisbureau en de contactgegevens van de reisorganisator en/of de reisdienstverlener.
  • Bindende termijnen om de van de organisator en/of reisdienstverlener ontvangen terugbetalingen door te storten naar de klant.
  • Expliciet verbod om een terugbetalingsverzoek van een klant te weigeren of te belemmeren op de enkele grond dat de oorspronkelijke boeking via een doorverkoper of tussenpersoon is verricht.
  • Expliciet verbod om een terugbetaling in de vorm van een voucher of creditnota op te leggen aan de klant, noch een dergelijke voucher of creditnota voor te stellen als de enige vorm van terugbetaling waarop de klant recht heeft.

  De gedragscode downloaden (PDF, 170.61 KB)

  Wat houdt het naleven van de Gedragscode voor Reisbureaus in?

  Het ondertekenende reisbureau erkent kennis te hebben van, en verbindt zich ertoe om deze wettelijke verplichtingen correct toe te passen, voor zover deze op hem van toepassing zijn. Meer in het algemeen, verbindt het reisbureau zich ertoe de klant de best mogelijke service te verlenen door hem/haar het product aan te bieden dat het best aan zijn/haar verwachtingen voldoet.

  De gedragscode geldt voor werknemers en agenten van het reisbureau.

  Wat gebeurt er bij niet-naleving van de Gedragscode voor reisbureaus?

  Inbreuken op de bepalingen van de gedragscode kunnen oneerlijke handelspraktijken vormen waartegen de Economische Inspectie sanctionerend kan optreden.

  De Gedragscode voor reisbureaus, een code die jaarlijks wordt geëvalueerd

  De ondertekenende beroepsorganisaties evalueren jaarlijks de gedragscode en de toepassing ervan. Ze nodigen de FOD Economie uit om deel te nemen aan deze evaluatie.

  Laatst bijgewerkt
  23 maart 2023

  Laatste nieuws voor dit thema