Verordening (EU) 1169/2011 van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten is sinds 13 december 2014 van toepassing. De verordening is van toepassing op alle exploitanten uit de voedingssector die hun producten leveren aan consumenten en/of aan grote cateraars (zoals restaurants, hotels, kantines van scholen, ziekenhuizen, …). 

De informatie op de voedingsproducten mag de consument niet misleiden. Ze moet nauwkeurig, duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn.

 • Wat de voorverpakte voedingsproducten betreft, moeten er een reeks vermeldingen verplicht op de verpakking of het etiket worden aangebracht.
 • Voor de voedingsproducten die niet zijn voorverpakt, legt verordening (EU) 1169/2011 enkel de vermelding van de allergenen op.

De etikettering van voedingsmiddelen is een normatieve bevoegdheid die wordt gedeeld tussen de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Ook de bepalingen betreffende de etikettering van de voedingswaarde, de vermelding van allergenen, de etikettering van de levensmiddelenadditieven, ... vallen onder de bevoegdheid van die laatste overheidsdienst.

De controle van de etiketten van voedingsproducten is een bevoegdheid die dan weer wordt gedeeld tussen de FOD Economie (Algemene Directie Economische Inspectie) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Welke informatie moet op een etiket van een voorverpakt voedingsmiddel staan?

De volgende gegevens moeten op het etiket worden vermeld:

 1. de benaming van het levensmiddel;
 2. de lijst van ingrediënten;
 3. Bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken (deze worden vermeld in bijlage II van verordening (EU) nr. 1169/2011;
 4. de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën van ingrediënten;
 5. de datum van minimale houdbaarheid of, bij uit microbiologisch oogpunt zeer bederfelijke voedingsmiddelen, de uiterste consumptiedatum;
 6. de bijzondere bewaar- en gebruiksvoorwaarden;
 7. de naam of handelsnaam en het adres van de voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf;
 8. een gebruiksaanwijzing, indien het voedingsmiddel zonder gebruiksaanwijzing niet behoorlijk kan worden gebruikt;
 9. het effectieve alcohol-volumegehalte voor dranken met een alcohol-volumegehalte van meer dan 1,2 %;
 10. de nettohoeveelheid;
 11. de plaats van oorsprong of de plaats van herkomst (overeenkomstig de gevallen voorzien in verordening (EU) 1169/2011);
 12. de voedingswaardevermelding (met ingang van 13 december 2016).
Laatst bijgewerkt
24 november 2023

Laatste nieuws voor dit thema