De productie en de commercialisering van levensmiddelen moet gepaard gaan met duidelijke etiketteringsregels.

De Algemene Directie Economische Inspectie heeft onder andere tot taak om erop toe te zien dat België deze Europese en nationale normen toepast.

Controle van de etikettering en de samenstelling van al dan niet voorverpakte voedingsmiddelen

Samenwerking FOD Economie/FAVV

De cel “Etikettering” van de Algemene Directie Economische Inspectie controleert de etikettering en de samenstelling van voedingsproducten.

De Economische Inspectie heeft met het FAVV een samenwerkingsprotocol gesloten om een betere taakverdeling tot stand te brengen. Tussen beide instellingen vinden geregeld overlegvergaderingen plaats om controleprogramma’s te coördineren, informatie uit te wisselen en de meest geschikte werkwijze te bepalen in het kader van onderzoeken met zowel sanitaire als economische aspecten.

Reikwijdte en verloop van de controles

De onderzoeken worden gedaan naar aanleiding van klachten van consumenten en bedrijven of worden spontaan uitgevoerd in sommige specifieke sectoren (risicogevoelige producten):

  • brood,
  • vis,
  • fruitsap,
  • water,
  • garnaalkroketten,
  • kippenvlees,
  • enz.

De Economische Inspectie ziet erop toe dat de consument productinformatie ontvangt die de wet oplegt. Ze vergewist zich ook van de juistheid van die informatie.

De controles beperken zich niet tot louter administratief onderzoek. Soms worden er stalen genomen die vervolgens in een laboratorium worden geanalyseerd om de juiste samenstelling van het product vast te stellen. De Economische Inspectie werkt samen met de dienst Metrologie van de FOD Economie (algemene directie Kwaliteit en Veiligheid, afdeling Reglementering en Controlebeleid) om bijvoorbeeld na te gaan of het gewicht en de inhoud die op de verpakking worden vermeld, overeenstemmen met de werkelijkheid.

Wanneer er in een sector of voor bepaalde producten onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt er een programma voor nacontroles opgesteld. Deze controles kunnen voor de volgende jaren zelfs automatisch en permanent in het controleprogramma van de Economische Inspectie worden ingeschreven.

De Economische Inspectie treedt preventief op wanneer ze adviezen verstrekt of treedt repressief op na klachten van consumenten, ondernemingen, controle-instellingen of beroepsorganisaties. Ze handelt spontaan in het kader van een algemeen markttoezicht (reclamefolders) of gaat tot algemene acties over.

Alle controles kunnen aanleiding geven tot de vaststelling van inbreuken. Als de Economische Inspectie een inbreuk vaststelt, stelt ze een pro justitia op en maakt die over aan het parket.

Laatst bijgewerkt
24 november 2023

Laatste nieuws voor dit thema