De oorsprongsaanduiding op de etiketten van producten kan verschillende vormen aannemen (bv. "Made in Belgium", "Belgian product", "manufactured/produced by Belgium" ...). 

In de Europese Unie (EU) gebeurt oorsprongsaanduiding over het algemeen op vrijwillige basis. De vermelding is immers niet verplicht, behalve voor bepaalde voedingsmiddelen en cosmetica.

De oorsprongsaanduiding kan echter worden onderzocht of geverifieerd in het kader van een controle van de gegevens die op een product of de verpakking ervan worden vermeld. Het doel daarvan is om na te gaan of de consument niet wordt misleid. Die controles kunnen worden uitgevoerd door douanebeambten en/of inspecteurs van de FOD Economie.

Wanneer douanebeambten aan de grens een goed vinden met een niet-conforme aanduiding, wordt dat “geblokkeerd” (vastgezet). De FOD Economie kijkt dan met de importeur en/of de eigenaar hoe de aanduiding in kwestie verwijderd of in overeenstemming kan worden gebracht. Zodra de inbreuk rechtgezet is, wordt het goed vrijgegeven.

Regelgevend kader voor de controle van de oorsprongsaanduiding

In België kan de oorsprongsaanduiding gecontroleerd worden op basis van twee nationale wetgevingen:

  • De wet van 29 juli 1994 tot bevordering van de transparantie in het handelsverkeer van goederen van oorsprong uit een land dat geen lidstaat is van de EU. Op basis van die wet is het verboden een goed te bezitten, te transporteren, in te voeren en te commercialiseren met een oorsprongsaanduiding die doet geloven dat het van oorsprong is uit de EU of uit een EU-lidstaat, terwijl het echte land van oorsprong een derde land is.
  • Artikel VI .97,2° WER, de omzetting in Belgisch recht van artikel 6 §1, b) van richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt.

Volgens artikel 6 §1, b) wordt een handelspraktijk misleidend geacht wanneer ze onjuiste informatie bevat en dus op onwaarheden berust, of zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van de voornaamste kenmerken van het product, zoals “zijn geografische of commerciële oorsprong”, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

Naast de controle van de oorsprongsaanduiding controleert de Economische Inspectie ook:

Meer weten over de oorsprongsaanduiding

Laatst bijgewerkt
7 mei 2020

Laatste nieuws voor dit thema