De onderstaande vragen en antwoorden gelden tot en met 30 november 2019. Om meer te weten te komen over wat er gaat veranderen, verwijzen wij u door naar onze pagina FAQ voor ondernemingen over de nieuwe afrondingsregels vanaf 1 december 2019.

Sinds 1 oktober 2014 mag u het totaalbedrag van de klant afronden. Dat kan enkel voor betalingen in de fysieke aanwezigheid van de klant. Voor verkopen op afstand (via het internet bv.) kan de afronding niet. 

U mag het te betalen totaalbedrag afronden.

U mag niet elke artikelprijs opgenomen op een rekening afronden.

Ja.

Als u afrondt, moet u dat toepassen op alle betaalmiddelen die u aanvaardt.

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op x,x1 euro of x,x2 euro wordt afgerond naar de lagere x,x0 euro.
Voorbeeld: 12,92 euro wordt 12,90 euro.

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op x,x3 euro of x,x4 euro wordt afgerond naar de hogere x,x5 euro.
Voorbeeld: 12,93 euro wordt 12,95 euro.

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op x,x6 euro of x,x7 euro wordt afgerond naar de lagere x,x5 euro.
Voorbeeld: 12,97 euro wordt 12,95 euro.

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op x,x8 euro of x,x9 euro wordt afgerond naar de hogere x,(x+1)0 euro of desgevallend x+1,(x+1)0 euro.
Voorbeeld: 12,98 euro wordt 13,00 euro.

Totaalbedrag eindigt op:

Afronding

x,x1

x,x0

x,x2

x,x0

x,x3

x,x5

x,x4

x,x5

x,x5

x,x5

x,x6

x,x5

x,x7

x,x5

x,x8

x,(x+1)0

x,x9

x,(x+1)0

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft een advies (advies 2014/9 van 10 september 2014) over de boekhoudkundige verwerking van de afgeronde prijzen uitgebracht. Gelet op het symmetrische karakter van de afronding, merkt de CBN op dat er een compensatie zal optreden tussen de positieve en de negatieve afrondingsverschillen. Het totale verschil tussen het totaalbedrag van de te betalen prijs en de som van de prijzen van de individuele prestaties zal slechts een marginaal bedrag zijn ten opzichte van de totale omzet.

De CBN stelt twee methodes voor. De keuze is aan de onderneming om een van de twee methodes, of een methode gelijkwaardig aan deze twee methodes, te gebruiken om de wettelijke afrondingsverschillen te boeken.

 • Methode 1.
  In het verkoopdagboek worden uitsluitend de bedragen ingeschreven die de onderneming werkelijk heeft ontvangen.

 • Methode 2.
  De onderneming boekt zowel de aangerekende prijs als het werkelijk ontvangen bedrag en het afrondingsverschil. Het afrondingsverschil wordt dan geboekt op rekening 65 financiële kosten (als de afronding in het nadeel van de onderneming is) of rekening 75 financiële opbrengsten (als de afronding in het voordeel van de onderneming is).
  Er is geen bezwaar tegen om tijdens het jaar alle betalingsverschillen op één rekening te boeken mits op inventarisdatum een finale kost op een 65-rekening wordt geboekt en een finale opbrengst op een 75-rekening wordt geboekt.

Analytische boekhouding

Gezien u wettelijke afrondingsverschillen bij betalingen in contanten mag compenseren, is het verschil tussen de bedragen afgerond naar boven toe en de bedragen afgerond naar beneden toe verwaarloosbaar.

Btw-berekening

Overeenkomstig artikel 26 van het Btw-Wetboek voor de levering van goederen en diensten wordt de belasting berekend over alles wat de leverancier van het goed of de dienstverrichter als tegenprestatie verkrijgt.

Als u voor afronding kiest, moet u in principe de btw dus heffen in functie van de werkelijk van de klant gevorderde prijs. Dat kan evenwel voor praktische problemen zorgen wanneer het te betalen bedrag betrekking heeft op leveringen van goederen of dienstverrichtingen die aan verschillende btw-tarieven zijn onderworpen.

Daarom laat de Btw-administratie toe dat de btw wordt berekend over het totaal te betalen bedrag vóór de afronding, onder de strikte voorwaarde dat als u gebruik maakt van deze vereenvoudigingsmaatregel, u dat systematisch doet voor alle betaalde totaalbedragen.

U kunt die tolerantie alleen maar toepassen op de volgende voorwaarden

 • u maakt systematisch per verrichting een verantwoordingsstuk op (naar gelang het geval een ticket van een geregistreerd kassasysteem, een factuur, een btw-bonnetje, enz.) en
 • u past de uitsplitsingsmethoden van de ontvangsten voorzien in omzendbrief nr. 101 van 29 december 1970 niet toe.

Voor de verrichtingen die u zonder kassasysteem opneemt in een dagboek van ontvangsten en waarvoor u geen verantwoordingsstuk per verrichting opmaakt, kunt u de tolerantie niet inroepen.

Voor de verrichtingen die u in een kassasysteem opneemt maar waarvoor u gebruikmaakt van een van de voorgenoemde uitsplitsingsmethoden, kunt u de hiervoor beschreven tolerantie ook niet inroepen.

Voor die verrichtingen moet u bijgevolg volgens de normale regels de btw op de werkelijk door de klant betaalde bedragen aangeven, en dat na afronding.

Meer informatie

FOD Financiën: Contactcenter, Tel: 0257 257 57 (normaal tarief)

Analytische boekhouding

Gezien de wettelijke afrondingsverschillen bij betalingen in contanten mogen worden gecompenseerd, is het verschil tussen de bedragen afgerond naar boven toe en de bedragen afgerond naar beneden toe verwaarloosbaar.

U kunt het pictogram downloaden van onze website.

download het pictogram (PDF, 3.09 MB)

Het moet in kleur worden gedrukt.

U kunt gratis een zelfklever verkrijgen in de kantoren van de FOD economie en in de kantoren van de FOD Financiën met een bemand onthaal (PDF, 57.7 KB)

Pictogram

logo-arrondi.jpg

 

De vorm, de tekening en de kleuren van het pictogram zijn bepaald bij koninklijk besluit. Het pictogram moet goed zichtbaar worden aangebracht. "Goed zichtbaar" houdt in dat het pictogram niet beschadigd, besmeurd of afgedekt mag zijn en dat het voldoende groot moet zijn. Het koninklijk besluit legt geen minimumafmetingen op; er kan dus rekening gehouden worden met de plaatselijke omstandigheden van het verkooppunt.

Pictogram

logo-arrondi.jpg

download het pictogram (PDF, 3.09 MB)

Ja.

U mag het pictogram kopiëren of ook downloaden van onze website.

U moet het wel in kleur afdrukken.

Pictogram

logo-arrondi.jpg

Download het pictogram (PDF, 3.09 MB)

Neen.

U moet de klant niet melden dat u niet afrondt.

Neen.

Een klant kan niet eisen dat u afrondt.

U beslist zelf of u al dan niet afrondt.

Als u evenwel kiest om af te ronden, dan moet u dat consequent toepassen voor al uw klanten.

Neen.

U moet aan niemand meedelen.

Om de afronding toe te passen moet u enkel het pictogram, in kleur, zichtbaar aanbrengen.

Pictogram

logo-arrondi.jpg

Download het pictogram (PDF, 3.09 MB)

Ja.

U hebt het recht om de afronding niet langer toe te passen.

Het enige wat u moet doen is het pictogram verwijderen.

Uiteraard moet uw kassasysteem dan zijn aangepast, zodat er geen afrondingen meer gebeuren.

Als een klant weigert het afgeronde bedrag te betalen, is er geen verkoop en moet u dus het gewenste product of de dienst niet leveren.

De stukken van 1 en 2 eurocent blijven geldig. Over een eventuele afschaffing van munten wordt op Europees niveau beslist.

Er werd nog geen enkele beslissing in die richting genomen.

Neen.

U kunt niet weigeren dat uw klant met muntstukken van 1 en 2 eurocent betaalt.

Maar u bent niet verplicht om voor één betaling meer dan vijftig muntstukken te aanvaarden.

Ja, U mag muntstukken van 1 en 2 eurocent teruggeven.

Uw klant mag die niet weigeren.

Neen.

De afronding is niet van toepassing op transacties tussen professionelen (b2b).

De afronding is alleen van toepassing op verkopen aan de eindverbruiker (b2c) en als de betaling gebeurt in de fysieke aanwezigheid van de consument.

Neen.

De afronding mag alleen toegepast worden op betalingen waarbij de klant fysiek aanwezig is in uw zaak. De afronding is bijgevolg niet toegestaan voor verkopen op afstand, voor e-commerce in het bijzonder.

Laatst bijgewerkt
27 augustus 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Verkoop

  Made in Belgium? Niet zo zeker…

 2. Verkoop

  Prijzen van vliegtuigtickets nemen hoge vlucht

 3. Verkoop

  Wees klaar voor het afronden van betalingen!