Table of Contents

  Boek VI WER - art. VI.91 WER

  Deze bepaling betreft dienstenovereenkomsten van bepaalde duur die een beding van stilzwijgende verlenging bevatten.

  Bepaalde vereisten worden opgelegd inzake de vorm en de inhoud van een beding tot stilzwijgende verlenging:

  • In vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde;

  • Vermelding van de gevolgen van de stilzwijgende verlenging alsook de uiterste datum waarop de consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging;

  • Aangeven dat de consument, na een eerste stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, de overeenkomst kan opzeggen zonder vergoeding, met inachtneming van de opzeggingstermijn die niet langer mag zijn dan twee maanden.

  Deze bepaling is eveneens van toepassing op de verkoopovereenkomst die zowel goederen als diensten tot voorwerp hebben. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan goederen verkocht en geïnstalleerd door dezelfde onderneming, zoals uitgeruste keukens, tegels, enz.

  Overeenkomsten van bepaalde duur voor de levering van goederen, bijvoorbeeld abonnementen op tijdschriften, boekenclubs, vallen niet onder deze regeling. Wel werd in de wet de mogelijkheid voorzien om bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit de regeling uit te breiden naar bepaalde categorieën van goederen.

  Geschillen en klachten

  Inbreuken op de wetgeving

  De Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van het Wetboek van economisch recht. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op: meldpunt.belgie.be.

  Uw geschil minnelijk beslechten?

  De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

  Consumentenombudsdienst
  NG II
  Koning Albert II-laan 8 bus 1
  1000 Brussel

  Tel.: 02 702 52 00
  Fax: 02 808 71 20
  E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
  Website: https://www.consumentenombudsdienst.be

  Het formulier voor de consumenten is toegankelijk op het volgende adres: https://mediationconsommateur.be/nl/klachtenformulier

  Grensoverschrijdende klachten en geschillen

  Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan bij aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en Ijsland.

  Europees Centrum voor de Consument
  Hollandstraat 13
  1060 Brussel
  Tel.: 02 542 33 46
  Fax: 02 542 32 43
  E-mail: info@eccbelgie.be
  Website: http://www.eccbelgie.be

  Laatst bijgewerkt
  20 maart 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Verkoop

   Geen geoblocking meer in Europese Unie