Precontractuele informatie

Ondernemingen (boek VI WER)art. VI.2 et VI.3 WER

Vrije beroepen (boek XIV WER)art. XIV.2 et XIV. 3 WER

De consument wordt beschermd door een informatieverplichting van ondernemingen en beroepsbeoefenaars voor het sluiten van een andere overeenkomst dan een overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening.

Opgelet, deze informatieverplichting is niet van toepassing op:

 • Overeenkomsten opgesteld door een notaris of een gerechtsdeurwaarder in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar;

 • Overeenkomst met betrekking tot juridische bijstand geleverd door een advocaat met toepassing van Boek III bis van het Gerechtelijk Wetboek;

 • Overeenkomsten bedoeld in artikel VI. 66 WER (verzekeringen, consumentenkrediet, verkoop voedingsmiddelen, dranken en andere huishoudelijke goederen, verkopen georganiseerd in het raam van manifestaties zonder handelskarakter en met een uitsluitend menslievend doel).

Informatieverplichting aan de consument

Voor de sluiting van de overeenkomst

De onderneming en de beoefenaar van een vrij beroep deelt in een duidelijke en begrijpelijke taal, de volgende informatie mee aan de consument:

 • de identiteit van de onderneming (handelsnaam en ondernemingsnummer) of de beoefenaar van een vrij beroep (naam en ondernemingsnummer), geografisch adres (geen postbus!), telefoonnummers en fax alsook haar e-mailadres;
 • de voornaamste kenmerken van het goed of de dienst;
 • de totale prijs van het goed of de dienst, met inbegrip van alle belastingen, en alle diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald.Als door de aard van het product de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, en, desgevallend :
  • voor de ondernemingen, alle extra vracht-, leverings-, of portokosten;
  • voor de vrije beroepen, extra kosten.Indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, in ieder geval het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn;
 • de wettelijke waarborg van conformiteit van goederen.

Desgevallend, verstrekt de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep aan de consument eveneens volgende informatie:

 • de duur van de overeenkomst, of wanneer het een overeenkomst van onbepaalde duur of met stilzwijgende verlenging betreft, de voorwaarden voor opzegging;
 • het bestaan en de voorwaarden van bijstand na verkoop, diensten na verkoop en commerciële garanties;
 • de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep zich verbindt het product te leveren;
 • het beleid voor klachtenbehandeling;
 • de functionaliteit van digitale inhoud (computerprogramma’s, toepassingen, video’s, enz. online gedownload), met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen (voorbeelden: regionale regiocodering, enz.);
 • interoperabiliteit (compatibiliteit) met hardware en software (het besturingssysteem of de gebruikte versie bijvoorbeeld) die de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep redelijkerwijze zou moeten kennen;
 • het feit dat bij het aangaan van de overeenkomst het totaalbedrag dat de consument moet betalen, wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent indien de consument betaalt in speciën.

Bijzondere bepaling voor ondernemingen

Desgevallend, verstrekt de onderneming aan de consument de volgende informatie:

 • de verkoopsvoorwaarden, rekening houdend met de door de consument uitgedrukte behoefte aan informatie en met het door de consument meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Verkoop

  Hogere inflatie

 2. Consumentenbescherming

  Meer e-commerce in België, meer controles door de Economische Inspectie