Contracten

Contracten

Table of Contents

    Ondernemingen (boek VI WER)

    Vrije beroepen (boek XIV WER)

    De ondernemingen of de beoefenaars van een vrij beroep hebben een informatieverplichting t.a.v. de consument vooraleer het sluiten van een andere overeenkomst dan een overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening.

    Als de consument op een adequate manier geïnformeerd wordt

    • kan hij enerzijds de aanbiedingen met elkaar vergelijken, en

    • wordt anderzijds de concurrentie aangescherpt.

    Informatie over de prijs of het tarief van een bepaald goed of dienst is onmiskenbaar een essentieel gegeven.

    Als de levering van een goed of een dienstverstrekking op een later tijdstip plaatsvindt en de consument betaalt een voorschot, dan moet de consument een bestelbon ontvangen met minimale preciseringen. Deze bestelbon bidet de consument bescherming bij eventuele betwistingen.

    Ten slotte laat de reglementering eveneens toe op te komen tegen contractvoorwaarden die te zeer in het voordeel van één partij zijn. Doorgaans gaat het om door de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep bedongen voorwaarden die in hun voordeel zijnen op die manier een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en de plichten van de contractspartijen.

    Bijzondere bepalingen voor ondernemingen

    Bij bepaalde diensten is een dergelijke informatie moeilijk vooraf te geven, en bestaat er dus de mogelijkheid om aan de consument een bestek te bezorgen.

    Geschillen en klachten

    Inbreuken op de wetgeving

    De Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van het Wetboek van economisch recht. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op:

    meldpunt.belgie.be

    Uw geschil minnelijk beslechten?

    De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

    Consumentenombudsdienst
    NG II
    Koning Albert II-laan 8 bus 1
    1000 Brussel

    Tel.: 02 702 52 00
    Fax: 02 808 71 20
    E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
    Website: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

    U vindt het formulier voor de consumenten op: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl/klachtenformulier

    Grensoverschrijdende klachten en geschillen

    Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan bij een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

    Europees Centrum voor de Consument
    Hollandstraat 13
    1060 Brussel

    Tel.: 02 542 33 46
    Fax: 02 542 32 43
    E-mail: info@eccbelgie.be
    Website: http://www.eccbelgie.be

    Laatst bijgewerkt
    15 februari 2018