Wat is CEF?

Connecting Europe Facility (CEF) is een Europees programma ter financiële ondersteuning van projecten van gemeenschappelijk belang voor de sectoren vervoer, energie en telecommunicatie.

Het programma werd opgericht bij Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de faciliteit voor Europese verbindingen (CEF Regulation).

CEF is een sleutelelement in het overkoepelende “European Infrastructure Package”.

Het doel van CEF

Het doel van CEF is om economische groei na te streven en de vervolmaking en de werking van de interne markt te ondersteunen. CEF is bedoeld om echte verbeteringen na te streven in het dagelijkse leven van burgers, ondernemingen (inclusief kmo’s) en administraties door het ontplooien van solide trans-EU-infrastructuur gebaseerd op volgroeide technische en organisatorische oplossingen.

Specifiek voor de telecomsector ligt de focus op de beschikbaarheid van hogesnelheidsbreedbandinternet en toegang tot digitale infrastructuurdiensten. In dat kader werd ook de Verordening (EU) nr. 283/2014 opgesteld, die richtsnoeren bevat voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur.

Om die doelstellingen te bereiken stelt de Europese Commissie jaarlijks een werkprogramma op waarin zij verschillende projectoproepen (calls for proposals) uitschrijft. Kandidaten die de aangeboden financiële steun van het CEF-programma willen gebruiken, moeten dus inschrijven op zo’n oproep. De verschillende projectoproepen en meer informatie daarover zijn te vinden op de website van het Innovation and Networks Executive Agency (INEA).

De volgende call (2020 CEF Telecom calls for proposals) is open van 30 juni 2020 tot 5 november 2020.

Controle a priori (art. 9)

Vooraleer een aanvraag in te dienen bij de Europese Commissie, moet die eerst, conform artikel 9, §1 van de CEF-Verordening, gecertificeerd worden door de betrokken lidstaten.

Voor België gebeurt de certificatie door de FOD Economie, met name door de Afdeling Telecommunicatie en Informatiemaatschappij (hierna: Afdeling Telecom).

De kandidaat die een certificatie vraagt, moet ten laatste 14 kalenderdagen vooraleer de projectoproep afgesloten wordt, zijn aanvraag in elektronische vorm doorsturen naar CEF@economie.fgov.be. Indien de aanvraag later verzonden wordt, kan geen certificatie gegarandeerd worden.

De aanvrager gebruikt daarbij een checklist om zijn aanvraag te staven. Daarin kan men aanduiden of de volgende informatie overhandigd werd:

 • Aanvraagformulier - Application Form Part A
  • In principe is het formulier een kopie van hetgeen digitaal ingediend moet worden bij de Commissie (een gedownloade versie uit de TENtec eSubmission module).
  • Minstens een beschrijving moet gegeven worden van het project alsook een overzicht van al de mede-aanvragers. Het is niet vereist dat eventuele buitenlandse aanvragers de formulieren reeds getekend zouden hebben. Een volledig budgettaire breakdown is evenmin vereist, wel wordt in de checklist gevraagd om een indicatie te geven van de gevraagde bijdrage (zie hieronder).
 • Een aparte kopie van formulier A2.3 (“EU Member State Approval”) met daarin de gegevens ingevuld zoals aangeduid in de checklist.
  • Opgelet: gebruik bij voorkeur de versie uit de TENtec eSubmission module.
 • Het ondernemingsnummer van de Belgische aanvragers.
 • Bevestiging dat het project op Belgisch grondgebied zal geïmplementeerd worden of daarmee een link zal hebben. Indien dat niet het geval is, wordt gevraagd om een verklaring te geven.
 • De CEF-bijdrage die gevraagd zal worden in totaal en voor de Belgische aanvragers (kan indicatief zijn).
 • Het adres naar waar het ondertekende certificaat mag teruggezonden worden (beperkt tot het Belgische grondgebied).

De Afdeling Telecom controleert de checklist en de bijgeleverde documenten. Als alles correct en compleet is, stuurt de Afdeling Telecom het formulier A2.3 (het certificaat) ondertekend terug aan de aanvrager op het opgegeven adres, zowel elektronisch als via de post.

Controle a posteriori (art. 22)

De verplichting voor lidstaten om cf. artikel 22 van de CEF-Verordening te certificeren dat de uitgaven in verband met het project of het projectonderdeel daarvan zijn betaald en dat de betaling in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften is gebeurd, valt weg voor CEF Telecom grants.

De FOD Economie reikt bijgevolg geen certificaten meer uit cf. artikel 22 van de CEF-Verordening.

Contact België

Opgelet: het CEF-programma valt volledig onder het beheer van de Europese Commissie (INEA)! De FOD Economie is enkel verantwoordelijk voor het leveren van een certificaat. Voor vragen niet gerelateerd aan de certificatie, contacteer de officiële helpdesk via INEA-CEF-TELECOM-CALLS@ec.europa.eu.

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Afdeling Telecommunicatie en Informatiemaatschappij

CEF@economie.fgov.be

Kris Boeykens (tel. +32 2 277 90 75)

Nick Tuytschaever (tel. +32 2 277 60 34)

Laatst bijgewerkt

15 februari 2019

Laatst bijgewerkt
31 juli 2020