Regelgeving

On-line regelgeving

Telecommunicatie

Auteursrecht en merkenrecht

Elektronische handel

Bescherming van de consument

Computercriminaliteit

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Internationaal privaatrecht

  • Verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PB nr. L 12/1 van 16 januari 2001.
  • Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980, goedgekeurd door de Belgische wet van 4 september 1996 , BS van 1 juli 1997.
  • Verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, PB nr. L 266/1 van 9 oktober 1980.
  • Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II).
  • Wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, BS van 27 juli 2004.
Laatst bijgewerkt
4 mei 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Online

    Digital Duel: wat is uw digitale leeftijd?