Table of Contents

  Opgelet! De projectoproep is afgesloten. U kunt niet meer deelnemen aan deze oproep

  In het kader van het Nationaal Herstel- en Veerkrachtplan (NRRP) lanceerde de FOD Economie vier projectoproepen ter verbetering van de cyberweerbaarheid van kmo’s (<50 vte), inclusief zelfstandigen, actief in de traditionele sectoren (niet-technologisch) en met een lage maturiteit in cyberbeveiliging.

  Die actie wordt uitgevoerd onder toezicht van de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, Petra De Sutter; en de vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, David Clarinval.

  Context

  Het gebruik van nieuwe technologieën ontwikkelt zich en is inmiddels gemeengoed in een groeiend aantal economische sectoren. De COVID-19-pandemie heeft de verankering van digitale gewoonten versneld, met name door de acceptatie van e-commerce te vergroten, maar ook op het gebied van werken op afstand en contactloos betalen. Deze toegenomen inzet en ingebruikname van diverse digitale middelen heeft echter ook de kwetsbaarheid van kleine en middelgrote bedrijven, in alle sectoren, aan het licht gebracht en geleid tot een toename van cyberaanvallen.

  Kmo’s hebben vaak niet de nodige expertise in huis om cyberdreigingen te herkennen en zijn in het nadeel ten opzichte van grote organisaties. De kosten voor cyberbeveiliging zijn verhoudingsgewijs hoger en ook de impact van een aanval is groter omdat kmo’s niet over juise of voldoende beschermingstools beschikken. Bovendien hebben ze maar weinig cyberstrategieën of “cyberreflexen” ontwikkeld. Daarom is het noodzakelijk om bedrijven en hun werknemers bewust te maken van het belang van cyberbeveiliging en hen te ondersteunen bij het vergroten van hun cyberweerbaarheid.

  Na in 2022 vijf projectoproepen te hebben gelanceerd, waaruit 13 projecten werden geselecteerd, beslisten de betrokken ministers en de FOD Economie om het aanbod van cyberbeveiligingsmaatregelen te vervolledigen met nieuwe thema’s.

  Thema’s waarvoor projecten konden worden ingediend om de cyberweerbaarheid van kmo’s en zelfstandigen te vergroten 

  De FOD Economie lanceerde vier projectoproepen met een nationale reikwijdte. Die projectoproepen dienden als aanvulling op de reeds geselecteerde projecten die onderdeel uitmaakten van de eerste golf van projectoproepen in 2022. In die geest was de nummering van de nieuwe oproepen een voortzetting van de eerste golf:

  1. Nationale projectoproep – Thema 6: sectorale trajecten.
   Deze oproep richtte zich op sectorale behoeften, in overeenstemming met de doelstelling van thema 3 van de eerste golf projectoproepen (Opleiding en toegang tot vaardigheden).  
  2. Nationale projectoproep – Thema 7: technische maatregelen.
   Het doel van deze oproep was om kmo’s bewust te maken van het belang en gebruik van de juiste defensie-instrumenten en hen aan te moedigen om die up-to-date te houden. Ze krijgen ondersteuning om de resultaten van de verdedigingsinstrumenten te interpreteren. Ook worden er aangepaste oplossingen aangeboden om hun kwetsbaarheid te verminderen.
  3. Nationale projectoproep – Thema 8: Cloud.
   Deze oproep had tot doel objectieve informatie (voor- en nadelen) te verstrekken aan kmo’s over cloud: definitie, soorten cloud, nut, aanbiedingen, veiligheid, GDPR, enz.
  4. Nationale projectoproep – Thema 9: Serious games en “alternatieve” communicatie.
   Deze oproep moest het mogelijk maken om via serious games of alternatieve communicatie kmo’s en hun personeel te sensibiliseren en op te leiden in cyberbeveiligingskwesties.

  De vier oproepen voor nationale projecten (thema’s 6 tot en met 9) hadden dezelfde deelnemingsvoorwaarden. Alleen hun doelstellingen verschilden.

  Wie kon een project indienen?

  Deze projectoproep stond open voor organisaties en ondernemingen, alsook consortia, die via concrete initiatieven willen bijdragen aan de cyberweerbaarheid van kmo's en zelfstandigen.

  Projectleiders (onder projectleider verstaan wij een organisatie/onderneming of een vereniging van een of meer organisaties/ondernemingen) moesten aantonen dat zij:

  • beschikken over deskundigheid op het gebied van cyberbeveiliging en kmo's;
  • kennis hebben van de behoeften van de doelgroep;
  • ervaring hebben met het ontwikkelen van een aanbod voor deze doelgroep.

  Deze oproep stond ook open voor organisaties en ondernemingen uit andere lidstaten van de EU.

  De vereiste deskundigheid, kennis en ervaring kon worden verstrekt door uitbesteding aan derden.

  Resultaten van de projectoproepen?

  De gunningsperiode van de projectoproepen loopt nog. De winnaars van de verschillende oproepen worden in het voorjaar van 2024 bekendgemaakt.

  Heeft u nog vragen?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie K.M.O.-beleid
  Dienst Europa en Ondernemerschap
  Dienst Europa en Internationaal
  City Atrium, 4de verdieping, bureel 04B23/24
  Vooruitgangstraat 50
  210 Brussel
  België

  E-mail: cyber4sme@economie.fgov.be
  Laatst bijgewerkt
  12 december 2023