Table of Contents

  Belgische belastingplichtigen kunnen hun aangifte van de personenbelasting (PB) invullen op de papieren versie die ze per post ontvangen of via de elektronische versie die beschikbaar is via www.myminfin.be. Daarnaast stuurt de fiscale administratie sinds enkele jaren voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) naar een steeds grotere groep belastingplichtigen.

  In 2022 kreeg 51,73 % van de belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. In de meeste gevallen (92,67 %) accepteerden de belastingplichtigen deze.

  Aangiften personenbelasting per kanaal

  In 2022 waren er in totaal 7.285.907 aangiften voor de personenbelasting. Het aantal aangiften op papier (exclusief VVA) blijft jaar na jaar afnemen (-16,04 % ten opzichte van aanslagjaar 2021). Het aantal vereenvoudigde aangiftes is ten opzichte van aanslagjaar 2021 opnieuw gestegen (+1,45 %). Tegelijkertijd was er een lichte stijging van het aantal aangiften dat via Tax-on-web werd ingediend.

  Uitsplitsing volgens de gebruikte drager om de aangiften in de personenbelasting te versturen (exclusief vereenvoudigde aangiftes)

  In 2022 werden 92,49 % van de aangiftes op elektronische wijze (Tax-on-web) verstuurd, tegenover nog slechts 7,51 % via de papieren versie. Die trend bevestigt de structurele daling van aangiften op papier ten voordele van online aangiften.

  Online ingediende aangiften voor de Personenbelasting per type gebruiker

  Belastingplichtigen kunnen zelf hun aangifte voor de personenbelasting online invullen, maar ze kunnen ook een beroep doen op mandaathouders of zich laten bijstaan door ambtenaren.

  Onderstaande grafiek toont de verdeling van de online ontvangen aangiften per type gebruiker in het aanslagjaar 2022. Meer dan de helft van de aangiftes van de personenbelasting via Tax-on-web (53,83 %) werd rechtstreeks ingediend door de burgers.

  Voor gebruikers van Tax-on-web (exclusief VVA) was er in 2021 een lichte stijging van het aantal aangiften door belastingplichtigen (+6%) en door mandaathouders (+1%). Tegelijkertijd is er een vrij duidelijke daling van het aantal aangiften die ambtenaren voor belastingbetalers indienen (-10%). Dit kan hoofdzakelijk worden verklaard door het effect van de gezondheidscrisis. 

  Authenticatiemethodes

  Om in te loggen op Tax-on-web moeten belastingplichtigen gebruikmaken van een beveiligde authenticatiemethode. Sinds 2016 kunnen gebruikers zich identificeren met een token, hun elektronische identiteitskaart (eID) of een methode die is afgestemd op de mobiele telefoon. Sinds 2018 kunnen burgers ook gebruikmaken van een vierde identificatiemethode: de toepassing itsme®, die in 2017 werd gelanceerd door een consortium van Belgische banken en operatoren van mobiele netwerken.

  Sinds aanslagjaar 2022 kent het gebruik van itsme® een sterke stijging (+18,07 % t.o.v. 2021). Het gebruik van een token en eID vertonen een dalende trend.

  Laatst bijgewerkt
  22 november 2023