De digitale kloof

Table of Contents

  De digitale kloof betreft burgers die om verscheidene redenen geen toegang hebben tot de informatie- en communicatietechnologieën (ICT), waaronder internet. Deze redenen kunnen van verschillende aard zijn:

  • technische aard : wanneer de burgers in gebieden wonen die weinig toegankelijk zijn en dus waar de verbinding tot het net moeilijk is (bijvoorbeeld het platteland);
  • socio-economische aard: wanneer het niet gebruiken van ICT een gevolg is van het opleidingsniveau, de levensstandaard en de leeftijd van de gebruiker. Ook al betekent toegang tot ICT bijkomende kosten, sommige bevolkingsgroepen hebben gemakkelijker toegang tot ICT dan andere. Oudere mensen beseffen niet altijd het nut van dergelijke technologieën.

  Uit verschillende Belgische studies en gegevens, verzameld door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, blijkt dat de digitale kloof nauw samenhangt met de werkgelegenheid, het opleidingsniveau en de leeftijd van de (mogelijke) gebruiker. De overheidsdiensten moeten deze kloof in de gaten houden, daar de modernisering van de maatschappij en van de economie (elektronische handel, eGovernement) in ruime zin samenhangen met technologische vooruitgang. Inderdaad, heeft het informatiemaatschappij meer en meer burgers nodig die in staat zijn zich aan te passen aan technologische vooruitgang.

  Daarom heeft België een nationaal actieplan ter bestrijding van de digitale kloof opgesteld. Dit gebeurt in 2 fasen:

  • periode 2005-2010
  • periode 2010-2015.

  Dit actieplan berust op samenwerking tussen het federale niveau en de deelstaten en heeft als doel:

  • de digitale kloof binnen vijf jaar met één derde te verminderen;
  • een “digitale-kloofbarometer” te ontwikkelen;
  • deel te nemen aan de Europese inspanning voor digitale inclusie. Deze inspanning resulteert uit de verklaring van 2006 in Riga, waar de lidstaten en de EU zich ertoe verbonden hebben de digitale kloof binnen een periode van 5 jaar te halveren.

  De uitvoering van dit plan heeft tot concrete gerichte acties geleid zoals Start2Surf@home  die de burger de mogelijkheid biedt een computerpakket te kopen tegen een verminderde prijs. Dit actieplan liep in 2010 af.

  Op basis van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, die een omzetting is van de richtlijn « universele dienst », kan het BIPT maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat mindervalide eindgebruikers toegang hebben tot elektronische communicatiediensten die equivalent zijn aan die welke voor de meeste eindgebruikers toegankelijk zijn, met andere woorden diensten die aan hun handicap zijn aangepast.

  De Digitale Agenda voor Europa van de Europese Commissie heeft een aantal acties gedefinieerd om de digitale geletterdheid, vaardigheden en integratie te bevorderen.

  Laatst bijgewerkt
  3 mei 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Online

   Digital Duel: wat is uw digitale leeftijd?