Table of Contents

  Belgische belastingplichtigen kunnen hun aangifte in het kader van de personenbelasting (PB) invullen op basis van de papieren versie die ze per post ontvangen of van de elektronische versie die beschikbaar is op het internet (www.myminfin.be). Daarnaast stuurt de fiscale administratie sinds enkele jaren voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) naar steeds ruimere categorieën van belastingplichtigen. In 2020 kreeg circa 52,4 % van de belastingplichtigen een VVA.

  Aangiften PB per kanaal

  In totaal werden voor het jaar 2020 7.440.350 aangiften voor de PB geteld.

  Het aantal aangiften op papier (exclusief VVA) blijft jaar na jaar afnemen (-103.401 voor 2020).

  In 2020 zagen we het aantal VVA (papier & elektronisch) exponentieel stijgen (+705.382).

  Het aantal online aangiften (exclusief VVA) daalt met meer dan 8 % in 2020 (-274.062).

  Uitsplitsing volgens de gebruikte drager om de aangiften in de PB te versturen (exclusief VVA)

  In 2020 werden 88 % van de aangiftes op elektronische wijze (Tax-on-web) verstuurd, tegenover nog slechts 12 % via de papieren versie.

  Online ingediende aangiften voor de PB per type gebruiker

  Belastingplichtigen kunnen zelf hun aangifte voor de PB online invullen, maar ze kunnen ook een beroep doen op mandaathouders of zich laten bijstaan door ambtenaren.

  In 2020 is meer dan de helft van de aangiftes van de PB via Tax-on-web (53 %) door de burgers rechtstreeks ingediend.

  Wat betreft de gebruikers van Tax-on-web (excl. VVA) stelt de FOD Financiën voor 2020 een lichte toename vast van de indieningen door burgers (+4 %) en voor de indieningen via een mandaathouder (+2 %). Bij de indieningen via ambtenaren zien we procentueel een stevige terugval (‑57 %).

  Authenticatiemethodes gebruikt om in te loggen op Taks-on-web

  Om in te loggen op tax-on-web moet men gebruikmaken van een beveiligde authenticatiemethode. Sinds 2016 kunnen gebruikers zich identificeren met een token, hun elektronische identiteitskaart (eID) of een methode die is afgestemd op de mobiele telefoon. Sinds 2018 kunnen burgers ook gebruikmaken van een vierde identificatiemethode: de toepassing “itsme®”, die in 2017 werd gelanceerd door een consortium van Belgische banken en operatoren van mobiele netwerken.

  Hoewel het nog steeds de meest verspreide identificatiemethode is, blijft het gebruik van de eID verder afnemen (daling ingezet in 2017), met een daling met 11 procentpunt in 2020 (59,5 %). Het gebruik van een token daalt met 6 procentpunt (9,9 %). Anderzijds lijkt de identificatie met behulp van “itsme®” steeds meer burgers te verleiden, met een stijging met 5,2 procentpunt in 2020 (18,1 %). In 2019 hebben 205.407 gebruikers zich aangemeld via “itsme®” tegenover 298.724 gebruikers in 2020, of een toename met 45 %.

  Laatst bijgewerkt
  8 december 2021