Table of Contents

  Het koninklijk besluit van 29 maart 2019 tot vaststelling van de referentienummers voor normen inzake de gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst (hierna: KB Normen) trad in werking op 16 april 2019.

  Achtergrond van het KB Normen

  Het Wetboek van economisch recht (hierna: WER) heeft voorzien dat via koninklijk besluit normen kunnen worden vastgesteld waarbij ervan wordt uitgegaan dat als men aan deze normen voldoet, men in overeenstemming is met alle of een deel van de wettelijke vereisten van de gekwalificeerde elektronische archivering (artikel XII.28, §3 WER). 

  Die wettelijke bepaling voorziet dus de mogelijkheid voor de Koning om een hulpmiddel aan te reiken aan vertrouwensdienstverleners die de gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst willen aanbieden. Dit hulpmiddel (dat niet bindend is!) doet niets af aan bepalingen van het Wetboek van economisch recht over de gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst die reeds in werking getreden waren bij de inwerkingtreding van de Digital Act I in september 2016.

  Veelgestelde vragen

  Het doel van het KB Normen is om een praktisch hulpmiddel te zijn voor dienstverleners van de elektronische archiveringsdienst en auditors betrokken bij het kwalificatieproces.

  Daarentegen is het niet het doel van KB Normen om dienstverleners te verplichten zich te laten certifiëren in de betrokken normen. Er wordt door het KB Normen enkel – voor die ondernemingen die wel gecertifieerd zijn in een of meerdere normen in de bijlage bij het KB Normen - een vermoeden gecreëerd dat zij voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten inzake gekwalificeerde elektronische archivering.

  Neen, het KB Normen is in geen geval bindend. De aanbieders van de gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst zijn immers niet verplicht de technische normen in de bijlage van het KB Normen te volgen of hierin gecertifieerd te zijn, om te bewijzen dat zij voldoen aan alle of een deel van de vereisten voor de gekwalificeerde elektronische archivering.

  Uiteraard kunnen dienstverleners ook via andere normen waarin ze gecertifieerd zouden zijn of met een ad hoc dossier, het bewijs leveren dat zij voldoen aan alle wettelijke vereisten om de gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst aan te bieden.

  Over welke normen het gaat, en aan welke wettelijke vereisten wordt voldaan, kan u terugvinden in de tabel (bijlage van het KB Normen). De tabel  toont welke bepalingen van de geselecteerde normen voldoen aan welbepaalde wettelijke vereisten.

  Op dit moment is er nog geen enkele norm die voldoet aan alle wettelijke vereisten van de gekwalificeerde elektronische archivering. Het KB Normen herneemt enkel die wettelijke vereisten waaraan voldaan wordt door een van de normen. De wettelijke vereisten waaraan de normen niet tegemoetkomen werden niet hernomen uit praktische overwegingen maar kan u uiteraard terugvinden in de eIDAS-verordening en in Boek XII WER.

  Meer informatie vindt u in volgende documenten:

  Voor technische vragen over het kwalificatieproces kan u contact opnemen via BE.SIGN@economie.fgov.be

  Voor meer informatie over en het krijgen van toegang tot de normen, kunt u terecht op de website van het Bureau voor Normalisatie (NBN).

   

  Laatst bijgewerkt
  27 maart 2020