""

Table of Contents

  Deze projectoproep is gesloten

  Algemene context

  De nationale en intersectorale strategie Women in Digital (WID) 2021-2026 heeft tot doel de bestaande vooroordelen en structurele belemmeringen voor de participatie van vrouwen in de digitale wereld (sectoren ICT en STEM- Science, Technology, Engineering, Mathematics) aan te pakken.

  De FOD Economie coördineert de uitvoering van die strategie in samenwerking met alle overheidsniveaus en actoren uit de publieke en private sector. Ze werd in maart 2021 gevalideerd door de ministerraad en in juni 2021 ondertekend door de bevoegde regeringen.

   De strategie is gebaseerd op vijf doelstellingen:

  1. ervoor zorgen dat meer vrouwen afstuderen in de digitale sector
  2. bevordering van de integratie van vrouwen in de digitale arbeidswereld en/of in de digitale sector
  3. bevorderen van het behoud van vrouwen in de digitale sector
  4. creëren van nieuwe imago’s
  5. wegwerken van de genderkloof bij specifieke doelgroepen (alleenstaand, handicap, buitenlandse herkomst…)

  De FOD Economie volgt de lopende en toekomstige acties op, in samenwerking met de organisaties die zich ertoe verbonden hebben de doelstellingen te ondersteunen. De FOD Economie wil ook concrete acties ondernemen bij zijn doelpubliek, namelijk de economische actoren, met name de Belgische consumenten en bedrijven.

  Daarom lanceert de FOD Economie een projectoproep om de creatie van nieuwe initiatieven aan te moedigen. Vier specifieke thema’s worden voorgesteld voor de projectoproep van 2022.

  Wat zijn de 4 thema's van de projectoproep 2022?

  Organiseren van een hackathon incl. incubatieproject

  Het opzet van het project is om een hackathon te organiseren waarin teams van deelnemers non-stop aan de slag gaan om binnen een korte tijd oplossingen te bedenken die de integratie van vrouwen in de digitale arbeidswereld helpt bevorderen. Het doel van die hackathon is daarnaast ook om de beste oplossing(en) te verzamelen die vervolgens via een incubatietraject verder uitgewerkt kan(/kunnen) worden. Meer specifiek zet het projectvoorstel vrouwen ertoe aan zich voor te bereiden op STEM/ICT-banen (gevorderd niveau) of banen waarvoor digitale basisvaardigheden vereist zijn. Bij de uitwerking van het project dient rekening gehouden te worden met de mogelijke communicatieacties, de aantrekkelijkheid om deel te nemen enz.

  Vrouwelijke rolmodellen

  Het doel van het project is om vrouwelijke rolmodellen in de kijker te zetten, met name door het delen van hun ervaringen op STEM/ICT-gebied, teneinde het grote publiek bewust te maken en te inspireren. Het is belangrijk zoveel mogelijk rekening te houden met het feit dat er verschillende doelgroepen (jong, oud, handicap, enz.) zijn die baat kunnen hebben bij meer vrouwelijke rolmodellen.

  Een “women friendly” HR-beleid

  Het doel van het project is de integratie van alle vrouwen in het digitale ecosysteem te bevorderen door ondernemingen/organisaties (ongeacht hun grootte) ertoe aan te zetten een personeelsbeleid te ontwikkelen dat de digitale vaardigheden van het personeel proactief opwaardeert, zonder genderverschillen, met name door het evenwicht tussen werk en privéleven te ondersteunen en/of een inclusieve werkomgeving te bevorderen, duidelijke opleidings- en promotietrajecten, best practices, enz.

  Professionele (her)oriëntatie

  Het doel van het project is de ontwikkeling mogelijk te maken van de vaardigheden van vrouwen in het gebruik van digitale instrumenten om hun beroepsactiviteit onder de aandacht te brengen. Er moet daarbij rekening worden gehouden met de balans werk-privé.

  Voor wie is deze projectoproep bedoeld?

  De projectoproep staat open voor elke rechtspersoon naar Belgisch recht die op het ogenblik van indiening over een ondernemingsnummer beschikt. Buitenlandse rechtspersonen van andere lidstaten van de Europese Unie die actief zijn in België, kunnen eveneens meedingen in deze projectoproep. Het project moet evenwel altijd ten dienste staan van de Belgische maatschappij.

  Het is toegestaan onder de vorm van een consortium een project in te dienen.

  Openbare of para-openbare besturen en instellingen kunnen niet deelnemen aan de projectoproep. Dat geldt eveneens voor niet-autonome ondernemingen en vzw's van de overheid (waarvan meer dan de helft van de leden van de raad van bestuur, de directie of het toezichtsorgaan aangesteld worden door de regering of autonome besturen).

  Welke subsidiebedragen zijn er?

  Voor de toekenning van de subsidies in het kader van deze projectoproep 2022 werd het beschikbare budget bepaald op 640.000 euro.

  De toegekende subsidie bedraagt minimum 50.000 euro en maximum 160.000 euro, met een steunpercentage van 50 % per toegewezen project.

  U vindt verdere specificaties terug in de projectoproep zelf.

  Wat zijn de toekenningscriteria?

  Aangezien het beschikbare en toe te kennen budget beperkt en geplafonneerd is, worden de kandidaten in concurrentie met elkaar gesteld zodat enkel steun wordt toegekend aan de meest kwalitatieve en relevante projecten volgens de volgende criteria:

  • de aanwezige expertise/knowhow bij de kandidaat
  • het realistische karakter van het project, na te gaan aan de hand van het werkplan en de aanwezigheid van een performante aanpak
  • het hefboomeffect op de integratie van vrouwen in de digitale sector op lange termijn
  • de originaliteit en het innoverend karakter van het project

  Maximale projectduur

  Geselecteeerde projecten kunnen vanaf januari 2023 van start gaan en moeten ten laatste in het vierde kwartaal van 2023 zijn afgerond.

  Hoe deelnemen?

  De kandidaten worden verzocht om - uiterlijk op 15 juli 2022 - hun projectvoorstel door middel van het deelnemingsformulier digitaal in te dienen via bedigitaltogether@economie.fgov.be

  Raadpleeg voor meer informatie volgende relevante documenten:

  Opgelet: Onvolledige formulieren kunnen leiden tot de ontvankelijkheid van de aanvraag.

  Contact: bedigitaltogether@economie.fgov.be

  Laureaten

  Op de basis van de gedefinieerde selectiecriteria  werden acht projecten geselecteerd door een Adviescomité onder de volgende thema’s.

  Hackaton

  Het geselecteerde project onder dit thema is:

  Digitall4All

  • Organisatie: Adoc Talent Management Benelux & Adoc Talent Management (France)
  • Inhoud project: Hackathon en incubatietraject: oplossingen ter bevordering van meer vrouwen in hoge posities in de ICT-sector.
  • Toegekend subsidiebedrag: € 126.334,00
  • Website: Klik hier voor meer informatie over deze organisatie

  Vrouwelijke rolmodellen

  De geselecteerde projecten onder dit thema zijn:

  Tech Women Inspire

  • Organisatie: Womenpreneur Initiative
  • Inhoud project: Uitwisseling tussen vrouwen in ICT-sector en leerlingen lager onderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs en startende vrouwelijke ondernemers
  • Toegekend subsidiebedrag: € 60.258,00
  • Website: Klik hier voor meer informatie over deze organisatie

  Propulsion

  • Organisatie: KIKK asbl
  • Inhoud project: Creatie van een nationaal netwerk van vrouwen werkzaam in de digitale artistieke sector, via verschillende workshops en events doorheen het jaar
  • Toegekend subsidiebedrag: € 79.925,00
  • Website: Klik hier voor meer informatie over deze organisatie

  Girl Squad

  Professionele heroriëntatie

  STEM4HER

  • Organisatie: B12 Consulting
  • Inhoud project: Selectie van beloftevolle studenten uit het secundair onderwijs die een STEM-richting willen kiezen. De geselecteerde studentes zullen vanaf de studiekeuze tot en met de eerste examenreeks een mentoring-traject volgen.
  • Toegekend subsidiebedrag: € 56.484,00
  • Website: Klik hier voor meer informatie over deze organisatie

  S.HE goes Digital

  • Organisatie: ULB in samenwerking met VUB
  • Inhoud project: Verlaging van het inschrijvingsgeld voor een nieuwe MaNaMa « Master in Digital and IT Essentials ». Recent afgestudeerden van niet-STEM masters zijn het doelpubliek.
  • Toegekend subsidiebedrag: € 68.268,00
  • Website: Klik hier voor meer informatie over deze opleiding

  Clic@Work

  • Organisatie: Bibliothèques Sans Frontières
  • Inhoud project: Opleiding aan werknemers van bedrijven en aan vrouwen werkzaam in dienstenchequessector ter bevordering van digitale skills
  • Toegekend subsidiebedrag: € 67.980,00
  • Website: Klik hier voor meer informatie over deze organisatie

  Gender equals Future : 011 for IT

  • Organisatie: UNamur, in samenwerking met Interface3.Namur, Form@Nam asbl
  • Inhoud project: Studie over de invloed van lesmethodes en andere omgevingsfactoren op meisjes en vrouwen in STEM-richtingen en ICT-opleidingen. Aan de hand hiervan zullen suggesties ontwikkeld worden voor onderwijsinstellingen ter bevordering van de gendergelijkheid in STEM-richtingen.
  • Toegekend subsidiebedrag: € 60.080,89
  • Website: Klik hier voor meer informatie over deze organisatie

  Vervolg

  De projecten zullen vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 lopen. De deelnemende organisaties zullen elke drie maanden een tussentijds evaluatierapport voorleggen alsook een eindrapport aan de FOD Economie.

  Check ook de website #Bedigitaltogether om meer bestaande initiatieven te leren kennen ter bevordering van meisjes en vrouwen in ICT en STEM !

  Laatst bijgewerkt
  9 april 2024