""

Table of Contents

  De projectoproep is gesloten. Deelnemen is niet meer mogelijk.

  De FOD Economie lanceert een projectoproep om de toepassing van de principes van digitale inclusie op economisch vlak te bevorderen.

  Algemene context

  In het kader van de Europese digitale doelstellingen voor 2030 stelde de Europese Commissie haar visie voor alsook de pistes voor de digitale transformatie in Europa. Het Digital decadebeleidsprogramma van de Europese Commissie baseert zich op het digitale kompas die de ambities van de Europese Unie belichaamt voor 2030. Die zijn gebaseerd op vier hoofdpunten:

  • vaardigheden,
  • digitale transformatie van bedrijven,
  • veilige en duurzame digitale infrastructuur,
  • digitalisering van overheidsdiensten.

   In het licht daarvan en binnen het kader van het Herstart- en Transitieplan 2022-2024 heeft de ministerraad van 20 oktober 2021 een globaal budget toegewezen voor de bestrijding van de digitale kloof en de inclusieve digitale transitie. Dit budget omvat twee luiken:

  • Women in Digital: voornamelijk gericht op een inclusieve digitale transitie voor vrouwen;
  • de digitale kloof bestrijden en de digitale inclusie bevorderen.

   Het eerste luik stoelt op een strategie 2021-2026 die zich specifiek richt op een inclusieve digitale transitie voor vrouwen. Ze werd uitgewerkt door de FOD Economie en wordt momenteel geïmplementeerd.

  De focus voor deze projectoproep ligt op het tweede luik: digitale ongelijkheden verminderen en de digitale inclusie bevorderen voor consumenten en ondernemingen.

  Focus voor de projectoproep: digitale kloof bestrijden en digitale inclusie bevorderen

  De digitale diensten zijn in volle transitie, en daarbij wordt niet altijd rekening gehouden met de digitale kwetsbaarheid op sociaal-economisch vlak. Digitale inclusie moet ervoor zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het digitale gebeuren en kan genieten van de voordelen ervan.

  Daarom lanceert de FOD Economie een projectoproep met als doel de principes van digitale inclusie toe te passen in het economische domein. De ingediende projecten moeten maximaal ten goede komen aan consumenten, kmo’s en zelfstandigen.

  De projectoproep is opgebouwd rond drie thema's met initiatieven ter bevordering van digitale inclusie.

  Wat zijn de 3 thema’s van de projectoproep 2023?

  1. Digitale stress verminderen
  2. Gebruiksvriendelijkheid van websites en apps verhogen
  3. AI-toepassingen ter bevordering van digitale inclusie

  Digitale stress verminderen

   Het doel van het project is het verminderen van digitale stress die burgers/consumenten ervaren bij het gebruik van digitale middelen of media tijdens online aankopen en het keuzeproces dat eraan voorafgaat. Die stress wordt ook gedefinieerd als “technofobie”:  bang om nieuwe digitale tools niet te begrijpen, zich storen aan de continue digitale evolutie, moeite hebben om digitale tools te beheersen, denken dat anderen over betere digitale vaardigheden beschikken.

  Bij dit type van digitale stress denken we bijvoorbeeld aan de mate dat mensen het angstaanjagend of stressvol vinden om online aankopen te doen, overschrijvingen of gegevens te delen met overheidsinstanties enz.

  Bij dit thema ligt de focus voornamelijk op de vermindering van de digitale stress die bij gebruikers ontstaat doordat ze digitale basisvaardigheden ontbreken om efficiënt en gerust gebruik te maken van online tools.

  Voorbeelden van initiatieven die digitale stress bij gebruikers kunnen verminderen:

  • aanbieden van online en offline coaching (bv. voor uw werknemers of klanten);
  • begeleiding bieden bij bepaalde taken en verrichtingen;
  • een duidelijk stappenplan voorzien voor het gebruik van een website/applicatie;
  • de zelfredzaamheid en de probleemoplossende vaardigheden verbeteren;

  De voorbeelden die hierboven genoemd worden, zijn niet exhaustief.

  Gebruiksvriendelijkheid van websites en apps verhogen

  Het doel van het project is de gebruiksvriendelijkheid van websites/apps te verhogen. De gebruiksvriendelijkheid moet vanaf het ontwerp van het product/dienst in overweging worden genomen (“inclusion by design”).

  Bij dit thema ligt de focus op de digitale omgeving zelf, namelijk: het ontwerp van websites, apps en tools. Daarmee beogen we om de gebruiksvriendelijkheid van digitale producten en diensten te verhogen, onder andere door vooraf rekening te houden met eventuele beperkingen of specifieke vaardigheden bij de eindgebruiker.

  Gebruiksvriendelijkheid wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door de volgende aspecten:

  • gebruik van duidelijke taal;
  • eenvoudige “user journey”: snel en eenvoudig kunnen navigeren binnen website, app of webshop;
  • algemene toegankelijkheid: ook mensen met een beperking kunnen vlot met het product overweg;
  • transparante digitale veiligheid, data en privacy: op een verstaanbare en correcte manier de gebruiker hierover informeren zodanig dat de kans op wantrouwen afneemt;
  • interoperabiliteit: afnemers kunnen steeds op dezelfde dienstverlening rekenen, zowel online of offline als op verschillende dragers;
  • inspraak: betrek doelpubliek voor en tijdens de ontwikkelingen van het product;

  De projecten moeten dus bijdragen aan een of meerdere van bovenstaande onderdelen.

  AI-toepassingen ter bevordering van digitale inclusie

   Het doel van het project is om een tweetalig instrument aan te bieden dat artificiële intelligentie (AI) integreert om de digitale vaardigheden van burgers en bedrijven te beoordelen, te vergroten en te certificeren. De beoordeling van de vaardigheden moet gebaseerd zijn op het Europese kader DigComp (Digital Competence Framework).

  Het project kan bijvoorbeeld bestaan uit een educatief instrument waarin de volgende elementen geïntegreerd worden:

  • simulatietools van applicaties (zoals agenda, mailbox, spreadsheets, enz.);
  • « gamificatie » componenten, waarbij oefeningen de vorm aannemen van leuke en interessante missies en waarbij het algoritme zich aanpast aan het niveau van de gebruiker;

  Voor wie is deze projectoproep bedoeld?

  Deze projectoproep staat open voor

  • elke rechtspersoon naar Belgisch recht die op het ogenblik van indiening over een ondernemingsnummer beschikt,
  • buitenlandse rechtspersonen van andere lidstaten van de Europese Unie die actief zijn in België,
  •  publieke organisaties en bedrijven,
  • consortia.

  Het project moet evenwel altijd ten dienste staan van de Belgische maatschappij.

  Welke subsidiebedragen zijn er?

  Het beschikbare budget voor de projectoproep 2023 is vastgelegd op 1.200.000 euro.

  De toegekende subsidie bedraagt minimum 80.000 euro en maximum 200.000 euro, met een maximum steunpercentage van 80 % per toegewezen project.

  Verdere specificaties zijn terug te vinden in de projectoproep zelf (PDF, 452.2 KB).

  Wat zijn de toekenningscriteria?

   Aangezien het beschikbare en toe te kennen budget beperkt en geplafonneerd is, worden de kandidaten in concurrentie met elkaar gesteld zodat enkel steun wordt toegekend aan de meest kwalitatieve en relevante projecten volgens de volgende criteria:

  • de aanwezige expertise/knowhow bij de kandidaat;
  • het realistische karakter van het project, na te gaan aan de hand van het werkplan en de aanwezigheid van een performante aanpak;
  • het duurzaam karakter van het project;
  • de originaliteit en het innoverend karakter van het project.

  Maximale projectduur

  Geselecteerde projecten kunnen vanaf januari 2024 van start gaan en moeten ten laatste in het vierde kwartaal van 2024 zijn afgerond.

  Hoe deelnemen?

  De projectoproep is gesloten. Deelnemen is niet meer mogelijk.

  Aanvragers worden verzocht hun projectvoorstel digitaal in te dienen door het deelnemingsformulier (zie hieronder) uiterlijk op 9 juni 2023 om 17 u te versturen naar het e-mailadres: bedigitaltogether@economie.fgov.be.

  Gelieve het volgende te vermelden in het onderwerp van de e-mail: 

  Projectoproep 2023_Deelnemingsformulier

  Raadpleeg voor meer informatie volgende documenten:

  Opgelet: Onvolledige formulieren kunnen leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de aanvraag.

  Contact: bedigitaltogether@economie.fgov.be

  Gelieve bij vragen over de projectoproep het volgende te vermelden in het onderwerp van de e-mail:

  Projectoproep 2023_Vragen

  Laureaten

  Op de basis van de gedefinieerde selectiecriteria werden vijf projecten geselecteerd door een Adviescomité onder de volgende thema’s.

  1. Digitale stress verminderen

  WeTechCare – Accompagner les publics sur les bons plans numériques

  • Inhoud van het project: het project heeft als doel om de koopkracht van kwetsbare groepen te versterken door gebruik te maken van digitale technologie, in het bijzonder door de voordelen van online aankopen te benutten. Om dit te bereiken zal WeTechCare eerstelijnszorgverleners de middelen geven die ze nodig hebben om ondersteuning te bieden bij online aankopen door bijvoorbeeld mensen gerust te stellen over online betalingen en hen training aan te bieden.
  • Toegekend subsidiebedrag: 96.237,10 euro
  • Website organisatie: WeTechCare Belgie – WeTechCare

  Arts & Publics - Jeu vidéo & inclusivité

  • Inhoud van het project: het project heeft als doel de stress en de angst te verminderen die ouders en opvoeders hebben over videospelletjes door hen informatie te geven die gebaseerd is op wetenschappelijke gegevens, praktisch advies en concrete voorbeelden. Het doel is om de positieve aspecten van videogames in de kijker te zetten en een verantwoord gebruik van deze games in het dagelijks leven van kinderen aan te moedigen.
  • Toegekend subsidiebedrag: 135.974,20 euro
  • Website organisatie: artsetpublics.be

  Province de Liège - MobiTiC

  • Inhoud van het project: MobiTIC is een mobiel team bestaande uit een aantal educatieve begeleiders die de provincie Luik zullen doorkruisen en de digitale vaardigheden van digitaal kwetsbare burgers zullen helpen verbeteren met workshops en lessen in het gebruik van internet en digitale technologie. De voorgestelde thema’s houden nauw verband met de actualiteit en de behoeften van de burgers (itsme, banktoepassingen, enz.).
  • Toegekend subsidiebedrag: 170.297,60 euro
  • Website organisatie: MobiTIC | Province de Liège (provincedeliege.be)

  Bibliothèques sans Frontière - Digital Buddies contre le stress numérique

  • Inhoud van het project: het project heeft als doel de digitale stress van burgers en consumenten te verminderen door hen de steun te bieden van een begeleider uit de naaste omgeving die hun vragen kan beantwoorden en die hen kan ondersteunen op een laagdrempelige manier. In het kader van dit project zal een programma ontwikkeld worden om burgers te mobiliseren om Digitale Buddy te worden. Deze buddies zullen in de publieke en private sector en binnen tal van maatschappelijke organisaties gerekruteerd worden. Door de private sector te betrekken bij het project beoogt de uitvoerder de positieve effecten op de economische dynamiek van België te vergroten.
  • Toegekend subsidiebedrag: 80.353,30 euro
  • Website organisatie: Digital Buddies - Bibliotheken Zonder Grenzen (bibzondergrenzen.be)

  2. AI-toepassingen ter bevordering van digitale inclusie

  GIP Pix - Pix, service en ligne d'évaluation et de développement des compétences numériques

  • Inhoud van het project: GIP Pix zal een tweetalig Frans/Nederlands platform aanbieden om Belgische burgers en bedrijven een tool te geven om hun digitale vaardigheden te beoordelen, te ontwikkelen en te certificeren. De doelgroep kan zo zijn vaardigheden ontwikkelen via een ludiek platform en met levensechte situaties, zoals het delen en opmaken van bestanden of het oplossen van uitdagingen en zoekopdrachten. Een adaptief algoritme past de opdrachten aan aan het niveau van de gebruikers, zodat ze in hun eigen tempo vooruitgang kunnen boeken en gemotiveerd blijven.
  • Toegekend subsidiebedrag: 198.816,30 euro
  • Website organisatie: Accueil | Pix

  De projecten lopen vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. De deelnemende organisaties leggen elke drie maanden een tussentijds evaluatierapport voor en bezorgen een eindrapport aan de FOD Economie.

  Laatst bijgewerkt
  9 april 2024