Digital Champion

In 2011 had 14 % van de bevolking in België nog nooit gebruik gemaakt van het internet en in Europa was dat 24 %.

Op basis van deze vaststelling heeft de Europese Commissie in 2012 elke lidstaat gevraagd een Digital Champion aan te wijzen. Deze persoon heeft als taak de burgers en de ondernemingen te sensibiliseren voor het belang van de digitale technologieën en het internet.

Door de aanneming van de Digitale Agenda (Digital Agenda in het Engels), wil de Commissie de IT-sector de rol van stuwende kracht toewijzen bij het streven naar groei en competitiviteit van de Europese economie. De Digitale Agenda is immers één van de 7 vlaggenschipinitiatieven van de EU 2020-strategie die een versterking van het Europese concurrentievermogen beoogt.

Als antwoord op deze oproep heeft vice-eersteminister Johan Vande Lanotte mevrouw Saskia Van Uffelen aandgeduid om deze taak op zich te nemen. Haar mandaat werd in 2014 vernieuwd door vice-eersteminister en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo.

De Digitale Agenda definieert zeven pijlers (of prioritaire actiedomeinen). Zo wordt elke lidstaat gevraagd de nodige maatregelen te nemen die in elk van deze pijlers werden geïdentificeerd.

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie staat in voor de implementatie  van de Digitale Agenda op nationaal niveau. Daartoe heeft hij een stuurcomité in het leven geroepen dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de gewesten.

De zesde pijler van de Digitale Agenda

De 6e pijler van de Digitale Agenda heeft als doel de digitale geletterdheid, integratie en vaardigheden van alle burgers in het algemeen, maar ook van de vaklui uit de sector te bevorderen.

Momenteel zouden er in België 9.000 banen voor IT-ingenieurs (in ruime zin) vacant zijn. Dit tekort doet zich niet alleen in ons land voor. Inderdaad, de Commissie raamt dat er tegen 2015 meer dan 700.000 banen in Europa vacant zullen zijn. Bovendien is het aantal afgestudeerden in de informatica in België (maar ook elders in Europa) ruim onvoldoende om aan de vraag te beantwoorden : in 2011 kwam het aantal informatica-afgestudeerden slechts neer op 1,9 % van alle gediplomeerden (dit cijfer bedraagt 3,6 % voor de EU). Daarenboven vindt 53 % van de Belgen zijn beheersingsniveau van deze technologieën ontoereikend om van baan te veranderen of om een job te vinden. Welnu, ICT is aanwezig in alle sectoren van de economie, en in de nabije toekomst zal 90 % van de betrekkingen een zeker niveau van digitale geletterdheid vereisen.

In deze omstandigheden is de verwerving en de ontwikkeling van digitale vaardigheden een absolute voorwaarde voor de komst van een digitale samenleving. De beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerde human resources is dan ook een kritieke factor voor het concurrentievermogen, maar ook voor de sociale cohesie in Europa.

In Europa bedroeg het werkloosheidscijfer, in augustus 2015, 9,5 % van de actieve bevolking, maar paradoxaal genoeg blijven duizenden banen in de IT-sector vacant (met name bij gebrek aan geschikte kwalificaties). Het tekort aan competenties (zowel op het vlak van kwaliteit als van kwantiteit) wordt groter en de lijst met werklozen (vooral dan bij jongeren) wordt langer.

Om deze toestand te verhelpen, heeft Commissaris Nellie Kroes, die bevoegd is voor de Digitale Agenda, in 2012 elke lidstaat gevraagd een “Grote Coalitie” te vormen ten gunste van de tewerkstelling in de digitale sector. Alle betrokken partijen (industrie, onderwijs, civiele samenleving, overheid, …) moeten de handen in elkaar slaan en gezamenlijke acties voeren rond het vraagstuk aangaande de ontwikkeling van digitale vaardigheden.

Op Europees vlak vond de lancering van de "Grote Coalitie" plaats op 4 en 5 maart 2013. België neemt sinds juni 2014 deel aan deze coalitie. De Belgische Alliantie voor digitale vaardigheden en banen wordt geleid door Saskia Van Uffelen, als Digital Champion van België.

Laatst bijgewerkt
20 maart 2018