Table of Contents

  Wat is CEF?

  Connecting Europe Facility (CEF) is een Europees programma ter financiële ondersteuning van projecten van gemeenschappelijk belang voor de sectoren vervoer, energie en telecommunicatie.

  Het programma werd opgericht bij Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de faciliteit voor Europese verbindingen (CEF Regulation).

  CEF is een sleutelelement in het overkoepelende “European Infrastructure Package”.

  Het doel van CEF

  Het doel van CEF is om economische groei na te streven en de vervolmaking en de werking van de interne markt te ondersteunen. CEF is bedoeld om echte verbeteringen na te streven in het dagelijkse leven van burgers, ondernemingen (inclusief kmo’s) en administraties door het ontplooien van solide trans-EU-infrastructuur gebaseerd op volgroeide technische en organisatorische oplossingen.

  Specifiek voor de telecomsector ligt de focus op de beschikbaarheid van hogesnelheids-breedbandinternet en toegang tot digitale infrastructuurdiensten. In dat kader werd ook de Verordening (EU) nr. 283/2014 opgesteld, die richtsnoeren bevat voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur.

  Om die doelstellingen te bereiken stelt de Europese Commissie jaarlijks een werkprogramma op waarin zij verschillende projectoproepen (calls for proposals) uitschrijft. Kandidaten die de aangeboden financiële steun van het CEF-programma willen gebruiken, moeten dus inschrijven op zo’n oproep. De verschillende projectoproepen en meer informatie daarover zijn te vinden op de website van het Innovation and Networks Executive Agency (INEA).

  Controle a priori (art. 9)

  Vooraleer een aanvraag in te dienen bij de Europese Commissie, moet die eerst, conform artikel 9, §1 van de CEF-Verordening, gecertificeerd worden door de betrokken lidstaten.

  Voor België gebeurt de certificatie door de FOD Economie, met name door de Afdeling Telecommunicatie en Informatiemaatschappij (hierna: Afdeling Telecom).

  De kandidaat die een certificatie vraagt, moet ten laatste 14 kalenderdagen vooraleer de projectoproep afgesloten wordt, zijn aanvraag in elektronische vorm doorsturen naar CEF@economie.fgov.be. Indien de aanvraag later verzonden wordt, kan geen certificatie gegarandeerd worden.

  De aanvrager gebruikt daarbij een checklist (DOCX, 134.07 KB) om zijn aanvraag te staven. Daarin kan men aanduiden of de volgende informatie overhandigd werd:

  • Aanvraagformulier - Application Form Part A
   • In principe is het formulier een kopie van hetgeen digitaal ingediend moet worden bij de Commissie (een gedownloade versie uit de TENtec eSubmission module).
   • Minimaal moet een beschrijving gegeven worden van het project alsook een overzicht van al de mede-aanvragers. Het is niet vereist dat eventuele buitenlandse aanvragers de formulieren reeds getekend zouden hebben. Een volledig budgettaire breakdown is evenmin vereist, wel wordt in de checklist gevraagd om een indicatie te geven van de gevraagde bijdrage (zie hieronder).
  • Een aparte kopie van formulier A2.3 (“EU Member State Approval”) met daarin de gegevens ingevuld zoals aangeduid in de checklist.
   • Opgelet: gebruik de versie uit de TENtec eSubmission module! Andere mogelijke templates die beschikbaar zijn op de website van INEA, zullen door de Europese Commissie als ongeldig beschouwd worden.
  • Het ondernemingsnummer van de Belgische aanvragers.
  • Bevestiging dat het project op Belgisch grondgebied zal geïmplementeerd worden of daarmee een link zal hebben. Indien dat niet het geval is, wordt gevraagd om een verklaring te geven.
  • De CEF-bijdrage die gevraagd zal worden  in totaal en voor de Belgische aanvragers (kan indicatief zijn).
  • Het adres naar waar het ondertekende certificaat mag teruggezonden worden (beperkt tot het Belgische grondgebied)

  De Afdeling Telecom controleert de checklist en de bijgeleverde documenten. Als alles correct en compleet is, stuurt de Afdeling Telecom het formulier A2.3 (het certificaat) ondertekend terug aan de aanvrager op het opgegeven adres, zowel elektronisch als via de post.

  Controle a posteriori (art. 22)

  De verplichting voor lidstaten om cf. artikel 22 van de CEF-Verordening te certificeren dat de uitgaven in verband met het project of het projectonderdeel daarvan zijn betaald en dat de betaling in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften is gebeurd, valt weg voor CEF Telecom grants.

  De FOD Economie zal bijgevolg geen certificaten meer uitreiken cf. artikel 22 van de CEF-Verordening.

  Contact België

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Afdeling Telecommunicatie en Informatiemaatschappij

  CEF@economie.fgov.be

  Kris Boeykens (tel. +32 2 277 90 75)

  Nick Tuytschaever (tel. +32 2 277 60 34)

  Laatst bijgewerkt
  15 februari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Online

   Nationale sensibiliseringscampagne over cyberveiligheid - oktober 2019