Table of Contents

  Op deze pagina staat een vereenvoudigd overzicht van de omgevings‑ en stedenbouwkundige vergunningen in het Waalse Gewest. Of u nu een operator of verantwoordelijke voor openbare werken bent, deze gids helpt u uw weg te vinden in de wereld van vergunningen en reglementeringen. Voor meer details kunt u de volledige versie van de vergunningen en reglementeringen voor elke sectie raadplegen.

  Omgevingsvergunning

  Definitie en noodzaak

  Een omgevingsvergunning (ook ‘milieuvergunning’ genoemd) is verplicht voor de exploitatie van bepaalde soorten inrichtingen of activiteiten die een impact hebben op de omgeving of op mensen. Die inrichtingen en activiteiten worden gecategoriseerd in de volgende categorieën, naargelang hun impact:

  • Klasse 1: Sterke impact, vergunning vereist.
  • Klasse 2: Gemiddelde impact, vergunning vereist
  • Klasse 3: Lage impact, er is alleen een milieu-aangifte vereist.

  Aanvraagprocedure

  Voor een vergunning:

  • De aanvraag moet worden ingediend bij de bevoegde instantie (vaak het college van burgemeester en schepenen van de gemeente).
  • De aanvraag moet gedetailleerde informatie bevatten over de exploitant, de activiteiten, de milieu-impact en andere specifieke elementen.
  • Er moet een dossierrecht worden betaald.
  • Er wordt een beslissing genomen binnen een specifieke termijn na het onderzoeken van de aanvraag.

  Voor een aangifte (Klasse 3):

  • Minder formaliteiten dan voor een vergunning.
  • Geen dossierkosten op gewestniveau, maar mogelijk wel op gemeenteniveau.

  Bevoegde instantie

  De aanvragen worden verwerkt door de lokale overheid, doorgaans het college van burgemeester en schepenen van de desbetreffende gemeente.

  Prijs

  Er worden dossierrechten gevraagd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning in het Waalse Gewest. Die zijn als volgt vastgelegd:

  • 500 EUR voor een aanvraag van een omgevingsvergunning van klasse 1
  • 125 EUR voor een aanvraag van een omgevingsvergunning van klasse 2

  Die bedragen moeten worden gestort op het rekeningnummer van het Departement Vergunningen en Machtigingen (Département des Permis et Autorisations - DPA) dat territoriaal bevoegd is. Het betalingsbewijs moet bij de vergunningsaanvraag worden gevoegd.

  Daarnaast kunnen de gemeenten ook kosten aanrekenen voor de verwerking van het papieren dossier. Die kosten kunnen in elk gemeentebestuur verschillen. Er moet dus rechtstreeks met het gemeentebestuur contact worden opgenomen om meer te weten over die eventuele kosten.

  Meer informatie over de omgevingsvergunning

  Stedenbouwkundige vergunning

  Wettelijk kader

  In Wallonië vormen het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling (Code du Développement Territorial - CODT) en de besluiten van de Waalse regering de rechtsgrond voor de stedenbouwkundige vergunning.

  Desbetreffende werken

  Antennes en pylonen

  Voor het plaatsen van antennes en pylonen is een stedenbouwkundige vergunning vereist, behalve in bepaalde gevallen van vervanging waarbij de nieuwe installaties bepaalde afmetingen en vermogensniveaus niet overschrijden.

  Ondergrondse kabels en gevelkabels

  Voor de installatie van ondergrondse kabels en gevelkabels kan een stedenbouwkundige vergunning nodig zijn, behalve in specifieke gevallen waarin de werken vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning.

  Technische kasten

  Voor deze installaties is over het algemeen een vergunning nodig, maar er zijn uitzonderingen afhankelijk van hun grootte, plaatsing en of ze bestaande installaties vervangen.

  Points of Presence

  Voor grotere installaties zoals Points of Presence is over het algemeen een stedenbouwkundige vergunning vereist.

  Aanvraagprocedure

  In Wallonië vormen het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling (Code du Développement Territorial - CODT) en de besluiten van de Waalse regering de rechtsgrond voor de stedenbouwkundige vergunning.

  Bevoegde instantie

  De vergunningsaanvraag moet worden ingediend bij het college van de desbetreffende gemeente, ofwel bij de gemachtigd ambtenaar in bepaalde specifieke gevallen.

  Termijnen

  De termijnen voor het verkrijgen van een antwoord op de vergunningsaanvraag verschillen naargelang de aard van het project en kunnen oplopen tot 90 dagen.

  Kosten

  Er zijn geen kosten op gewestniveau maar er kunnen administratieve gemeentelijke kosten en erelonen van de architect van toepassing zijn.

  Meer informatie over de stedenbouwkundige vergunning

  Signalisatievergunning

  Wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd om glasvezel te installeren, moet het bedrijf ervoor zorgen dat het voldoet aan de regels voor signalisatie, de werken correct plant en de nodige toelatingen voor speciale borden op de openbare weg verkrijgt. Het bedrijf dat de glasvezelwerkzaamheden uitvoert is verantwoordelijk voor het plaatsen van de juiste signalisatie op de werf.

  Planning

  Bedrijven moeten hun werkzaamheden minstens twee keer per jaar plannen en coördineren.

  Toelatingen

  Speciale borden

  Als er speciale borden of markeringen worden gebruikt, moet er toestemming worden verkregen van de burgemeester. Voor werven langs snelwegen is toestemming van de overheid vereist.

  Signalisatieplan

  De aannemer moet de goedkeuring van de burgemeester krijgen voor zijn signalisatieplan, dat moet voldoen aan de regels van het besluit van 16 december 2020. Indien nodig kan de burgemeester bijkomende signalisatie aanvragen.

  Kosten

  De kosten voor het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van werfborden zijn ten laste van de overheid die ze geplaatst heeft.

  Meer informatie over de signalisatievergunning

  Werven en werkzaamheden

  PoWalCo is een vzw die door de Waalse regering is belast met de oprichting en het dagelijkse beheer van het Waalse platform voor de coördinatie van werven. Het platform helpt bij het beheer en de coördinatie van werven in Wallonië en zorgt ervoor dat alles op een veilige en georganiseerde manier verloopt.

  Wettelijk kader

  Het werk van PoWalCo is gebaseerd op twee belangrijke documenten:

  • Het decreet van 30 april 2009, dat het beheer en de organisatie van werven betreft.
  • Het besluit van de Waalse regering van 8 november 2018, dat het gebruik van het IT-platform voor die projecten regelt.

  Doelstellingen

  De belangrijkste doelstellingen van PoWalCo zijn:

  • De veiligheid op werven garanderen.
  • Onnodig openbreken van wegen of in de buurt van waterlopen vermijden.
  • Controleren wie aan de netwerken werkt, zoals telecommunicatienetwerken.

  Beheer van werven

  In Wallonië vormen het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling (Code du Développement Territorial - CODT) en de besluiten van de Waalse regering de rechtsgrond voor de stedenbouwkundige vergunning. Telecommunicatiebedrijven en transportbeheerders moeten zich registreren bij de Commissie voor de coördinatie van de werven.

  Planning

  Die bedrijven moeten ook hun jaarlijkse werkplannen met de Commissie delen.

  Coördinatie

  Werven zo organiseren dat de heropening van wegen of waterlopen wordt beperkt.

  Toelating vragen voor werven

  Er zijn specifieke regels voor het aanvragen van toestemming om een werf op te starten. De aanvraag moet informatie bevatten zoals de locatie en de duur van de werken.

  Uitzonderingen en noodgevallen

  Bij een noodgeval, zoals een gaslek, kunnen de werkzaamheden beginnen zonder al deze stappen te volgen.

  Termijnen en kosten

  Bedrijven moeten ten minste 4 maanden op voorhand beginnen met het plannen van hun werkzaamheden. Er is ook een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van dit platform, die maximaal € 450 exclusief btw per gemeente bedraagt.

  Uitzonderingen en noodgevallen

  Bij een noodgeval, zoals een gaslek, kunnen de werkzaamheden beginnen zonder al deze stappen te volgen.

  Meer informatie over werven en werkzaamheden

  Gebruik van openbare wegen

  Om te bepalen welk type weg (gemeentelijk of gewestelijk) bij een project betrokken is, wordt aangeraden om de WalOnMap-site, het geoportaal van Wallonië, te raadplegen. Daar ziet u of er contact moet worden opgenomen met de gemeente of met het Waalse Gewest, aangezien er een verschil is tussen gemeente‑ en gewestwegen.

  Gemeentewegen

  • Neem voor gemeentewegen contact op met de desbetreffende gemeente.
  • Er kunnen kosten verbonden zijn aan het gebruik van de openbare weg. Die zijn doorgaans terug te vinden in het gemeentereglement.
  • Het decreet van 6 februari 2014 betreffende de gemeentewegen geeft de overheid de bevoegdheid om algemene regels aan te nemen voor het beheer van die wegen, waaronder verkeersborden, het beheer van grachten en het weggebruik.
  • Tot op heden zijn er hierover geen gewestelijke reglementeringen.

  Gewestwegen

  • Voor gewestwegen moet de toelatingsaanvraag worden ingediend bij de Waalse Overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuur (SPW Mobilité et Infrastructures). Die aanvraag moet 60 dagen vóór de start van de werken worden ingediend, ofwel 30 dagen op voorhand als de werken minder groot zijn.
  • Er moet een toelatingsaanvraagformulier worden ingevuld, dat online beschikbaar is, met gedetailleerde informatie over de werkzaamheden.
  • De door de overheid verleende toelating kan tot 30 jaar geldig zijn.
  • Jaarlijkse vergoedingen kunnen van toepassing zijn, volgens een bepaalde schaal, behalve in bepaalde gevallen zoals tijdelijk gebruik of voor openbare werken.
  • Er kunnen extra kosten worden aangerekend voor plannen of kaarten, evenals een waarborg om de herstelkosten na voltooiing van de werkzaamheden te dekken.

  Meer informatie over het gebruik van openbare wegen

  Kabels en leidingen

  Als telecomoperator in België moet u gewestelijke en federale platformen gebruiken om informatie uit te wisselen over ondergrondse infrastructuur voordat u grondwerken uitvoert, om de veiligheid en naleving van de lokale reglementering te garanderen.

  Wettelijk kader

  Een koninklijk besluit van 1988, gewijzigd in 2019, legt informatie-uitwisselingsverplichtingen vast voor werken in de buurt van installaties voor het transport van gas en andere producten via pijpleidingen. Die verplichtingen gelden voornamelijk voor wie gas vervoert.

  Gewestelijke informatieplatforms

  In Vlaanderen

  Gebruik het KLIP-portaal om informatie over ondergrondse kabels en leidingen te delen of te ontvangen.

  In Brussel

  De informatie wordt uitgewisseld via het federale KLIM-systeem (Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt), er is geen specifiek gewestelijk platform.

  Hoe werkt KLIM?

  • Het Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM) is een platform dat wordt beheerd door een vzw, waaronder verschillende operatoren zoals Elia (transmissienet voor elektriciteit) en andere kabel‑ en leidingbeheerders.
  • Dit platform centraliseert informatie over ondergrondse infrastructuren om grondwerken te helpen plannen. Het definieert ook een ‘beschermde zone’ rond de transmissie-installaties. Voor werkzaamheden in die zone is een speciale raadpleging vereist.

  Verplichtingen

  • Wie gas of andere stoffen via pijpleidingen vervoert, is verplicht om informatie over zijn installaties te verstrekken en die informatie regelmatig bij te werken.
  • Hoewel telecommunicatie-operatoren niet rechtstreeks met die verplichtingen te maken hebben, kan het helpen om op de hoogte zijn van de verantwoordelijkheden van gasvervoerders bij het plannen van werkzaamheden en het voorkomen van incidenten.

  Termijnen en kosten

  Informatie-aanvragen via KLIM zijn gratis en moeten onmiddellijk door de infrastructuurleveranciers worden behandeld. Verzoeken om informatie over ondergrondse installaties zijn gratis en moeten binnen de 15 werkdagen door de vervoerders worden beantwoord.

  Meer informatie over kabels en leidingen

  Laatst bijgewerkt
  28 maart 2024