Table of Contents

  Dit deel is bedoeld om een overzicht te geven van de vergunningen, toelatingen en raadplegingen die vereist zijn voor de uitrol van breedband in België. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de toelatingen die vereist zijn voor de uitvoering van stedenbouwkundige ingrepen, de toelatingen die vereist zijn voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting en alle andere toelatingen en vergunningen die nodig zijn voor de uitrol van breedband. Aangezien de milieuwetgeving grotendeels een gewestelijke bevoegdheid is, bespreken we de vereiste toelatingen en vergunningen op basis van de reglementering in de drie gewesten:

  Verplichtingen van de operatoren

  In Vlaanderen

  Omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunningen zijn vereist voor specifieke stedenbouwkundige projecten en voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen van eerste of tweede milieuklasse. De ingedeelde inrichtingen of activiteiten van eerste of tweede klasse vereisen een vergunning volgens VLAREM II. Voor vaste antennes die elektromagnetische golven uitzenden is een conformiteitsattest nodig, maar er zijn uitzonderingen. Er zijn twee soorten procedures (gewone en vereenvoudigde) met specifieke termijnen voor het controleren en goedkeuren van dossiers.

  Stedenbouwkundige vergunning

  Antennes, pylonen, ondergrondse kabels en gevelkabels vereisen een stedenbouwkundige vergunning voor bepaalde installaties, met specifieke uitzonderingen. Voor Points of Presence is een bouwvergunning nodig, afhankelijk van de grootte en de locatie.

  Signalisatievergunning

  Er is toestemming nodig voor het plaatsen van tijdelijke borden en markeringen op de openbare weg. Er is een aanvraagprocedure met specifieke termijnen voor het verkrijgen van toestemming.

  Werven en werkzaamheden

  Werken waarbij de openbare weg wordt opengebroken, moeten worden geregistreerd in het GIPOD. Er gelden specifieke verplichtingen en termijnen voor de registratie van werken.

  Gebruik van openbare wegen

  Voor het uitvoeren van werken in de openbare ruimte is een vergunning nodig, met specifieke regels voor gemeente‑ en gewestwegen.

  Kabels en leidingen

  Kabelbeheerders moeten zich registreren bij het KLIP voor ze kabels en leidingen gaan beheren in Vlaanderen. Er zijn verplichtingen voor grondwerken en termijnen voor het verkrijgen van plannen.

  Meer informatie over de reglementering in Vlaanderen

  In Wallonië

  Omgevingsvergunning

  Operatoren moeten een vergunning aanvragen voor de exploitatie van inrichtingen of activiteiten met een grote of middelgrote impact (klasse 1 en 2) op het milieu. Ze moeten een gedetailleerde aanvraag met informatie over de exploitant, de activiteiten, de milieu-impact en andere specifieke elementen indienen bij de bevoegde autoriteit, met betaling van de dossierrechten.

  Bij een lage impact (klasse 3) is een milieu-aangifte vereist, waarvoor minder formaliteiten nodig zijn dan voor een vergunning.

  Stedenbouwkundige vergunning

  Voor bepaalde installaties (zoals antennes, pylonen, ondergrondse kabels en gevelkabels en technische kasten) is een stedenbouwkundige vergunning vereist, behalve in bepaalde specifieke gevallen.

  Vergunningsaanvragen moeten binnen de opgelegde termijn worden ingediend bij de bevoegde instantie.

  Signalisatievergunning

  Voor installatiewerkzaamheden zoals glasvezel moeten bedrijven de signalisatievoorschriften naleven, hun werkzaamheden correct plannen en de nodige vergunningen verkrijgen, met name voor het gebruik van speciale borden op de openbare weg.

  Werven en werkzaamheden

  Operatoren moeten zich registreren bij de Commissie voor de coördinatie van de werven en hun jaarlijkse werkplannen delen.

  Ze moeten werven organiseren om de heropening van wegen of waterlopen te beperken en een vergunning aanvragen voor werven, met informatie over onder andere de locatie en de duur van de werken.

  Gebruik van openbare wegen

  Voor het gebruik van openbare wegen (gemeente‑ of gewestwegen) moet toestemming worden verkregen van de desbetreffende instantie, met inachtneming van de termijnen en betaling van eventuele kosten.

  Kabels en leidingen

  Telecomoperatoren moeten gebruik maken van gewestelijke en federale platformen om informatie uit te wisselen over ondergrondse infrastructuren alvorens werken uit te voeren. Die verplichtingen gelden voornamelijk voor de vervoerders (exploitanten van gas en gaspijpleidingen) en niet voor de operatoren van telecommunicatienetwerken, die het KLIM-platform alleen moeten gebruiken wanneer ze werken uitvoeren in de buurt van gasinstallaties.

  Zij zijn verplicht om informatie over hun installaties te verstrekken en regelmatig bij te werken.

  Wilt u meer weten over de reglementering in Wallonië?

  Brussel

  Omgevingsvergunning

  Bij bepaalde geregistreerde en ingedeelde inrichtingen (klasse IA, IB, ID en II) vereist de werking een omgevingsvergunning. Voor inrichtingen van klasse IC en III is alleen een voorafgaande aangifte nodig.

  Stedenbouwkundige vergunning

  Voor antennes en pylonen is een stedenbouwkundige vergunning vereist, met uitzonderingen voor bepaalde werken. Ondergrondse kabels en gevelkabels: onder bepaalde voorwaarden is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Voor de Points of Presence (PoP’s) is onder bepaalde voorwaarden een stedenbouwkundige vergunning vereist.

  Signalisatievergunning

  Voor het plaatsen van verkeersborden op de openbare weg in Brussel is een vergunning vereist.

  Werven en werkzaamheden

  Osiris wordt gebruikt voor de coördinatie van werken op de openbare weg in Brussel, met specifieke verplichtingen voor institutionele en niet-institutionele aanvragers.
  Gebruik van openbare wegen

  Voor werken op, onder of boven wegen zijn vergunningen vereist, ongeacht of het gewestwegen of gemeentewegen zijn. Voor grote werken is een ‘uitvoeringsvergunning’ nodig, met uitzonderingen voor bepaalde soorten werken.

  Kabels en leidingen

  In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt de informatie over ondergrondse kabels en leidingen beheerd door middel van het federale KLIM-platform. Bedrijven moeten zich inschrijven bij het KLIM en de reglementering voor grondwerken volgen.

  Meer weten over de reglementering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Laatst bijgewerkt
  28 maart 2024