Table of Contents

  Christophe Baekeland

  Adres: Groenstraat 61, 3020 Veltem-Beisem
  Gsm: + 32.485.48.35.45
  E-mail: christophe.baekeland@tecola.be
  Website: www.tecola.be  

  Voor welke problemen

  Vaktechnisch kan u bij ons terecht voor:

  • Handelsgeschillen inclusief discussies tussen aandeelhouders, bestuurders en/of stakeholders.
  • Privacygerelateerde onderwerpen met inbegrip van GDPR.
  • Bouw-, eigendoms- en vastgoedgeschillen.
  • Geschillen in verband met onderwijs, vervoer, energie, financiële diensten, telecommunicatie

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  De bemiddelaar bepaalt zijn uurloon in functie van de aard, de urgentie en de complexiteit van het geschil. Dit wordt aan partijen medegedeeld tijdens het regiegesprek.

  Gangbaar wordt er een ereloon gehanteerd van 165,00 Euro per uur (exclusief btw) of 199,65 Euro per uur (inclusief btw). Dit uurtarief kan worden aangepast in functie van de aard van de zaak, complexiteit van de materie, het aantal betrokken partijen en urgentie. Dit ereloon omvat alle kosten die verband houden met de tijd die wordt besteed aan het dossier van partijen, zoals onder meer het openen van het dossier, voorbereiden van vergaderingen, opstellen van verslagen, voeren van gesprekken, schrijven van correspondentie, … en dergelijke meer.

  Dit ereloon wordt aangevuld met de administratieve en/of met verplaatstingskosten van de bemiddelaar. De administratieve kosten omvatten onder meer zaalhuur, postzegels en aangetekende zendingen. De verplaatsingskosten zijn 0,50 Euro per kilometer (exclusief btw) (0,605 Euro/km inclusief btw).

  Talen

  Talen waarin de bemiddeling kan worden gevoerd :

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels

  Territoriale bevoegdheid

  België

  Toegangsvoorwaarden

  De partijen moeten geprobeerd hebben om onderling contact te hebben genomen met elkaar om hun geschil te beslechten, maar dit was niet succesvol.

  Alle partijen zijn vrijwillig bereid om hun geschil voor te leggen aan de bemiddelaar.

  Alle partijen treden op in hoedanigheid van particulier of als rechtsgeldig gemandateerde vertegenwoordiger van een onderneming.

  Hoe werkt het

  Christophe Baekeland is op grond van artikel 1727,§6 van het Gerechtelijk Wetboek een erkend bemiddelaar in burgerlijke en commerciële bemiddeling.

  Vooraleer er een eerste vergadering plaatsvindt tussen alle partijen, gaat de bemiddelaar na of het geschil bemiddelbaar is. Indien dit het geval is, wordt er door de bemiddelaar met elke partij een afzonderlijk regiegesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek overloopt de bemiddelaar de regels en de principes van bemiddeling, en vestigt hij de nadruk op het vrijwillige en vertrouwelijke karakter ervan. Ook legt hij zijn deontologische verplichtingen uit en wijst de partijen op zijn neutrale, onafhankelijke en onpartijdige houding tijdens de gehele bemiddeling. Tot slot worden partijen grondig geïnformeerd omtrent het ereloon en mogelijke kosten van de bemiddelaar, alsook over de wijze van facturatie.

  Zodra de volledige voorschotprovisie in goede orde werd ontvangen, wordt er een eerste vergadering vastgelegd met alle partijen. Alvorens over te gaan naar het voorwerp van de bemiddeling, wordt nagegaan of de partijen beschikken over de vereiste hoedanigheid en bijhorende beslissingsbevoegdheid die hen in staat stelt om mogelijke beslissingen te kunnen nemen in het kader van de bemiddeling. Tevens wordt het principe van de caucus uitgelegd aan partijen en wordt het bemiddelingsprotocol samen overlopen, waarbij al de vragen van de partijen zullen worden beantwoord. Tot slot wordt op deze eerste vergadering de rolverdeling tussen de bemiddelaar en de partijen toegelicht, en worden er samen met partijen enkele praktische en logistieke afspraken gemaakt. 

  De bemiddelaar bewerkstelligt de communicatie tussen de partijen, verduidelijkt hun standpunten en tracht hen te bewegen om samen een (creatieve) oplossing te zoeken voor hun geschil, waarbij er rekening wordt gehouden met de belangen van elke partij. In geval partijen tot een oplossing komen, wordt dit opgenomen in een bemiddelingsakkoord dat bindend is, en dat door alle partijen en door de bemiddelaar wordt ondertekend.

  Bemiddelingsprotocol

  Een exemplaar van een bemiddelingsprotocol kan steeds op aanvraag worden verkregen.

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Belmed-partnerLogo-belmed.gif

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2024