Table of Contents

  Patrick Kileste

  Adres: Terhulpsesteenweg 150 – 1170 Brussel
  Tel.:   + 32 486.07.00
  Fax:  + 32
  Gsm: + 32 475.23.12.82
  E-mail: pk@kmspartners.be
  Website:  https://www.kmspartners.be

  Voor welke problemen 

  Geschillen die betrekking hebben op:

  • Commerciële distributie (verkoopconcessie, agentuur, franchising)
  • Mededingingsrecht, handelspraktijken, oneerlijke concurrentie, onrechtmatige praktijken, misbruik van economische afhankelijkheid
  • Conflicten tussen aandeelhouders
  • Erfrechtelijke conflicten
  • Alle commerciële geschillen (contracten, auteursrechten, intellectuele rechten, bankzaken, verzekeringen, handelshuur, enz.)

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  De financiële voorwaarden worden geval per geval bepaald, afhankelijk van de inzet van het geschil en de situatie van elke partij. 

  De erelonen van de bemiddelaar worden gewoonlijk gelijk over de partijen verdeeld, tenzij zij anders overeenkomen.

  Het uurtarief varieert over het algemeen van minimaal 80 euro/uur per partij tot 200 euro/uur per partij. Deze bedragen zijn exclusief btw.

  In zaken waarin emotioneel veel op het spel staat, bijvoorbeeld erfeniskwesties, word ik vaak, zonder extra kosten, bijgestaan door een andere erkende bemiddelaar.

  Talen

  Talen waarin de procedure kan worden gevoerd:

  • Frans

  Territoriale bevoegdheid  

  Nationale en internationale geschillen

  Toegangsvoorwaarden

  In het ideale geval heeft bemiddeling veel meer kans van slagen als beide partijen er al mee hebben ingestemd om ermee te beginnen.  

  Bij gebrek daaraan kan de bemiddelaar, op verzoek van een partij, contact opnemen met de andere partij om bemiddeling voor te stellen.

  De rol van de bemiddelaar bestaat erin de partijen te helpen bij het vinden van een minnelijke schikking van hun geschil, dankzij zijn ervaring en de technieken die eigen zijn aan bemiddeling, maar de bemiddelaar kan geen juridisch advies geven. Het verdient dan ook aanbeveling dat de partijen zich laten bijstaan door hun advocaat.

  Hoe werkt het?

  Indien de partijen worden bijgestaan door een advocaat, vraag ik altijd eerst om een vergadering of een videoconferentie met de advocaten om hun standpunt over het geschil te vernemen en om samen met hen de beste manier te bepalen om het bemiddelingsproces te beginnen.

  Het bemiddelingsproces vindt dan meestal plaats in een of meer vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen zal tijd worden besteed aan de uiteenzetting door elke partij van wat er in het geschil op het spel staat, maar ook van alles wat daaraan is voorafgegaan.

  Voor mij is de emotionele inzet net zo belangrijk als de juridische.

  Ik maak gebruik van de gebruikelijke praktijken en technieken van bemiddeling en van andere benaderingen zoals geweldloze communicatie, waarover ik vaak opleidingen geef.

  Elke partij wordt gevraagd zich zo respectvol mogelijk uit te drukken tegenover de andere partij door de feiten en haar gevoelens duidelijk uiteen te zetten en de andere partij wordt verzocht te luisteren zonder te onderbreken.

  Zodra elke partij zich op deze manier heeft uitgedrukt, proberen wij samen alle, al dan niet juridische, aspecten van het geschil vast te stellen.

  Vervolgens verkennen we de mogelijke oplossingspistes en gaan we tot slot over tot een onderhandelingsfase.

  In zaken waarin emotioneel veel op het spel staat, bijvoorbeeld erfeniskwesties, word ik vaak, zonder extra kosten, bijgestaan door een andere erkende bemiddelaar.

  Bemiddelingsprotocol

  Het bemiddelingsprotocol maakt het voorwerp uit van een eerste bespreking tussen de partijen.   Het omvat gewoonlijk de identificatie van de partijen, de kwesties die in het geschil op het spel staan en de relevante wettelijke bepalingen.

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Belmed-partnerLogo-belmed

  Laatst bijgewerkt
  20 september 2022