Table of Contents

  ASBL Le Point Médiation

  Adres: rue du Monument, 1  1340 Ottignies
  Tel.: +32 473 13 10 71 - +32 473 51 46 00
  Gsm: +32 473 13 10 71 - +32 473 51 46 00
  E-mail: asblpointmediation@gmail.com
  Website:  https://lepointmediation.be

   

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen

  Elk geschil betreffende: consumptiegoederen; consumentendiensten; vrijetijdsbesteding; verzekeringsovereenkomsten; vervoerdiensten; verzekeringsdiensten; gezondheidsdiensten; energie en water.

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  • informatievergadering 50 € + btw = 60,5 €. 
  • per sessie: (50 € + btw = ) 60,5 €/uur/partij bij de bemiddeling. Dit bedrag omvat de honoraria van de bemiddelaar en de administratiekosten die zij maakt (kopieën, prints, postzegels). 
  • het uurtarief voor schriftelijk werk tussen de sessies bedraagt 60 euro per uur voor alle partijen, inclusief administratiekosten.
  • voor verplaatsingen van meer dan 10 km vanaf de rue du Monument, 1 in 1340 Ottignies:  0,36 euro/km

  De bemiddelaars werken regelmatig in co-bemiddeling, wat geen gevolgen heeft voor de honoraria van de vzw.

  Om iedereen toegang te geven tot bemiddeling, voorziet de vzw in een degressief bedrag dat aangepast is aan het inkomen van de mensen, volgens een barema (zie bijlage).

  Financiële hulp is mogelijk via rechtsbijstand

  Talen

  Talen waarin de procedure kan worden gevoerd:

  • Frans
  • Engels

  Territoriale bevoegdheid

  Brussel en Wallonië; ook grensoverschrijdende geschillen

  Toegangsvoorwaarden

  De hoedanigheid hebben om te kunnen optreden: de natuurlijke persoon zijn op wie de feiten betrekking hebben, of de gemachtigde indien het om een rechtspersoon gaat.

  Hoe werkt het

  • Twee bemiddelaars van de vzw zijn erkende bemiddelaars in sociale, burgerlijke en handelszaken.  Een van hen of beiden zullen tussenkomen in de (co-)bemiddeling:  Delphine Lesaffre en Marianne Gratia
  • Na kennis te hebben genomen van het verzoek, brengt (brengen) de bemiddelaar(s) de partijen samen om zich voor te stellen en informatie te verstrekken over de bemiddelingsprocedure (doelstellingen, doel en verloop) en het kader ervan (vrijwillig en vertrouwelijk karakter, engagement van de partijen), om de bij de situatie betrokken personen in staat te stellen met kennis van zaken te besluiten daaraan deel te nemen. Tijdens deze vergadering, die maximaal een uur duurt, worden ook hun vragen beantwoord en de inhoud van het protocol toegelicht.
  • Indien de partijen met de procedure willen starten, zal die beginnen met een uiteenzetting van de feiten, die de co-bemiddelaar(s) vervolgens zal (zullen) herformuleren. In dit stadium worden de belangen en behoeften van de partijen en de kwesties die in de bemiddeling moeten worden opgelost, geïdentificeerd. Vervolgens begint, op basis van de verschillende door de partijen overwogen mogelijke oplossingen, een onderhandelings- en aansluitend een besluitvormingsfase.
  • Deze sessies vinden plaats in een vertrouwelijk kader. Zij kunnen, met instemming van beide partijen, per videoconferentie worden georganiseerd. Elke bemiddelaar zorgt gedurende de hele procedure voor evenwicht tussen de partijen en blijft neutraal, onafhankelijk en onpartijdig ten opzichte van de situatie en de betrokken personen.

   

  Bemiddelingsprotocol

  /

  Belmed-partnerLogo-belmed

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2024