Table of Contents

  Adres:
  Industrielaan 3342/b1
  3800 Sint-Truiden

  Tel.: + 32 (0)11 67 28 58
  Fax: + 32 (0)11 67 49 35
  Gsm: + 32 (0)477 28 38 61
  E-mail: dominique@3800.be

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Geschillen die betrekking hebben op:

  Algemene klantendiensten

  • Bouw van nieuwe huizen
  • Onderhoud en reparatie van de woning
  • Schoonmaak van woningen
  • Ondersteuning, onderzoek en bemiddeling

  Financiële diensten en verzekeringen

  • Schadeverzekering - Woning en onroerend goed

  Vervoerdiensten

  • Diensten in verband met vervoersinfrastructuur

  Kosten

  De bemiddelingskosten worden gelijk verdeeld over alle partijen die de bemiddeling aanvragen tenzij anders bepaald :

  • De eerste bemiddelingssessie wordt aangerekend aan 800,00 euro (661,17 euro + 21% btw) te verdelen over de partijen. Dit vaste bedrag omvat zowel de voorbereiding van de zaak als de bemiddelingssessie met de bemiddelaar, als de verplaatsingskosten heen en terug over een afstand tot 100 km. Bij meer complexe bemiddelingen waar “in take gesprek” bij elke actor afzonderlijk nodig blijkt bedraagt de eerste provisie 1.200,00 euro (991,74 euro + 21% btw)
  • De partijen zullen alle benodigde stukken en informatie overmaken aan de bemiddelaar. Voorafgaand wordt voorstel protocol met luik kosten medegedeeld, alsook aan actoren gevraag op max. ½ A4 het conflict te beschrijven.
  • Indien de verplaatsing voor de eerste sessie meer is dan 100 km wordt per bijkomende km 1,21 euro/km (21% btw inbegrepen) reistijd inbegrepen aangerekend.
  • Wanneer een tweede bemiddelingssessie nodig is zal de vergoeding worden berekend op basis van een uurloon van 150,00 euro/uur (123,97 euro + 21% btw).
  • Voor bijkomende sessies worden de verplaatsingskosten aangerekend aan 1,21 euro/km (1 euro + 21% btw) reistijd inbegrepen.

  Deze bedragen gelden voor elke tussenkomst voor, tijdens of na de bemiddelingsbijeenkomst.

  Bij een technische bemiddeling zullen de technische of expertise verrichtingen (voorafgaandelijk technische vaststellingen, metingen of andere deskundige verrichtingen) indien beperkt in tijd gebeuren op basis van hetzelfde tarief.

  Voor eventuele bijkomende expertise verrichtingen of het inwinnen van bijkomende technische adviezen eventueel bij externe adviseurs (sapiteurs) wordt een bestek opgemaakt. De kosten zullen evenredig voorgeschoten worden door de partijen.

  Financiële hulp is mogelijk via rechtsbijstand.

  Talen

  Talen waarin de bemiddeling kan worden gevoerd :

  • Nederlands

  Territoriale bevoegdheid

  • Vlaanderen

  • Brussel en Wallonië indien in de Nederlandse taal gewerkt kan worden

  Toegangsvoorwaarden

  • De actoren moeten vrijwillig in de bemiddeling stappen;

  • zij dienen zich afdoende in te spannen (engagement) om gezamenlijk een oplossing te zoeken voor het geschil;

  • zij moeten gemandateerd zijn om een dading af te sluiten;

  • zij moeten respect tonen voor elkaar, en zich open en begripvol opstellen;

  • zij dienen het vertrouwelijk karakter der bemiddeling te respecteren, en zich daartoe te engageren door ondertekening van het protocol.

  Hoe werkt het?

  Bij de eerste telefonische contacten met de actoren (ev. Juridische coaches) tracht ik het draagvlak in te schatten. Waar gaat het om? Wat is het voorwerp der bemiddeling?

  Dan zend ik mijn opdrachtaanvaarding, met bijgevoegd basistekst van het protocol, alsook voorstel van te betalen provisies, elk voor 50%, met vraag tot akkoord over dit voorstel of mogelijk alternatief voorstel onderling overeengekomen. Ook geef ik reeds huiswerk mee, nl. een conflictvragenlijst die reeds peilt motivatie, relatie, kennis, e.d.m. Deze vormt ook een eerste aanzet tot o zo belangrijke voorbereiding door de actoren zelf. En ook vraag ik steeds op max. een half blad het voorwerp van het conflict te schetsen en mij voorafgaand aan de 1e sessie terug te bezorgen, mog. samen met dossierstukken.

  Op basis van voorgaande waag ik dan een 1e poging te achterhalen in hoeverre dit conflict al dan niet bemiddelbaar is.

  De eerste sessie wordt gepland na betaling der provisies, en concrete afspraken worden gemaakt qua tijdstip, locatie. Bij mogelijk gevraagde voorafgaande technische schouwingen door mijzelf (bvb bij vraag naar eerder evaluerende bemiddeling. Ofschoon riskant voor de bemiddeling op zich komt meestal die vraag gezien mijn vakbekwaamheid in bouwgeschillen)

  De bemiddelingssessie zelf:
  Na de eerste begroeting, beleefdheidsgeplogenheden, aanbieding van drankje, duiding van plaats aan tafel e.d.
  Vooreerst vraag ik of het huiswerk werd gemaakt en iedereen een beetje notie heeft wat deze opdracht voor elkeen inhoudt, of er ev. nog vragen zijn over protocol o.d.?
  Dan wordt toch nog even geduid op de inhoud van het protocol, met voornamelijk de toegangsvoorwaarden.
  En wij sluiten de introductie af met een gezamenlijke omschrijving van het conflict opgetekend in het protocol.

  Pas dan verklaar ik de zitting geopend, geef nog kort de trajectvoorstelling en vraag of iemand wil starten met zijn grieven op tafel te gooien. En dan is het kwestie van de communicatie pogen te sturen in functie van dit af te leggen traject, danig dat de actoren zich niet vergalopperen, maar stadig groeien naar de enige doelstelling, nl. het bekomen van een win-win oplossing voor alle actoren.

  Moesten wij toch in een impasse geraken brengt een of meerdere caucus(sen) hopelijk de communicatie terug op gang. Zo wij uiteindelijk kunnen afsluiten met een akkoord, vraag ik (indien aanwezig) de juridische coaches de dading te formuleren, indien mogelijk ter plaatse, zo niet in onderling overleg, en volgt een mededeling aan alle actoren ter ondertekening.

  Bemiddelingsprotocol

  Bemiddelingsprotocol downloaden. (DOCX, 267.54 KB)

  Belmed-partner Logo-belmed-170.gif

  Laatst bijgewerkt
  19 december 2022