Table of Contents

  Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin de geadresseerde wordt verzocht binnen een bepaalde termijn een verplichting die op hem rust, na te komen (een probleem verhelpen, een bedrag betalen, een contractuele verbintenis naleven, enz.)

  Die ingebrekestelling wordt bij voorkeur aangetekend met ontvangstbevestiging verstuurd. Op die manier kan worden vastgesteld dat de geadresseerde de boodschap heeft ontvangen.

  Inhoud van een ingebrekestelling

  Een ingebrekestelling moet minstens de volgende gegevens bevatten:

  • de datum;
  • de adresgegevens van de geadresseerde;
  • een samenvatting van het probleem;
  • een verzoek om oplossing;
  • een termijn om het probleem te regelen;
  • de adresgegevens en handtekening van de afzender;
  • de vermelding van het begrip “ingebrekestelling”.

  Eventueel worden kopieën bijgevoegd van nuttige stukken (bestelbon, bestek, factuur,…).

  Model ingebrekestelling

  Aangetekende brief met ontvangstbevestiging

  Ingebrekestelling
  Plaats en datum
  Naam en adres van de afzender
  Naam en adres van de geadresseerde

  Geachte heer, mevrouw,

  Betreft: aankoop van .......... (omschrijving) – referentie van de factuur / bestelbon ... (datum)

  Op .......... (datum) heb ik bij u bovenvermeld(e) xxxx gekocht.

  In de overeenkomst (of bestelbon) werd een precieze leveringstermijn (of leveringsdatum)

  vastgesteld, namelijk .......... . Die termijn (of die datum) is momenteel verstreken.

  Aangezien ik tot op heden niets van u gehoord heb, verzoek ik u met aandrang alle nodige maatregelen te treffen om de levering te kunnen uitvoeren binnen de volgende … dagen.

  Hoogachtend,

  handtekening

  Aangetekende zending

  Er zijn twee manieren om de ingebrekestelling aangetekend te versturen:

  • via een klassieke postzending;
  • via e-mail.

  De aangetekende zending via e-mail is rechtsgeldig indien ze gebeurt via een gekwalificeerde dienstverlener van elektronische aangetekende zendingen. Dienstverleners kunnen door de FOD Economie gekwalificeerd worden indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  Meer informatie over de kwalificatie.

  Raadpleeg de lijst met gekwalificeerde dienstverleners (PDF, 82.93 KB), meer bepaald onder de kolom “elektronische aangetekende bezorging”, om een elektronische aangetekende zending te versturen.

  Laatst bijgewerkt
  14 juni 2018