Table of Contents

  1. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie stelt een platform “BELMED” ter beschikking, dat enerzijds tot doel heeft informatie te verstrekken over de mogelijkheden die in België bestaan om een geschil in der minne op te lossen, en anderzijds een vertrouwelijke en beveiligde ruimte aan te bieden waar met de hulp van een neutrale derde kan worden getracht een buitengerechtelijke/minnelijke schikking van geschillen van commerciële aard te bereiken;
  2. Het platform “BELMED” dekt alle sectoren;
  3. Het platform “BELMED” is belast met het doorsturen van verzoeken tot buitengerechtelijke beslechting naar partners die een samenwerkingsprotocol met de FOD Economie hebben ondertekend. Afhankelijk van de sector, de subsector, de taal voor de behandeling en de regio van het geschil, kan de aanvrager kiezen uit een lijst van onafhankelijke partners (ombudsman, verzoener, bemiddelaar, arbiter, deskundige op het gebied van collaboratief recht);
  4. Het platform “BELMED” biedt een ruimte aan, waar consument(en) en verkoper(s) – met de hulp van een partner – vrij proberen een minnelijke oplossing voor een probleem van commerciële aard te vinden.
  5. Behalve in het geval van arbitrage kan elke partij te allen tijde een procedure van minnelijke schikking stopzetten.
  6. Indien de minnelijke schikking niet tot een oplossing leidt, belet niets een van de partijen of de betrokken partijen om een andere vorm van minnelijke schikking te proberen (bijvoorbeeld arbitrage, of verzoening door de vrederechter), of om het geschil voor de rechter te brengen.
  7. De personen die gebruikmaken van het platform “BELMED” verbinden zich ertoe deze ruimte niet te gebruiken om er enige persoon, onderneming of instantie te berispen of kritiseren. Wanneer dergelijk negatief gedrag of een verstoring van buitenaf de dialoog onmogelijk maakt, kan de partner, indien nodig, de minnelijke schikking opschorten of zelfs beëindigen.
  8. Bescherming van persoonsgegevens

   Alle informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens staat in de verklaring over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van het BELMED-platform.
   Privacy-verklaring Belmed

  9. Wanneer een verzoek tot minnelijke schikking wordt ingediend via het daartoe voorziene formulier, ontvangt de aanvrager automatisch een ontvangstbevestiging, waarbij een dossiernummer aan zijn aanvraag wordt toegekend. Het platform “BELMED” laat weten welke procedures van minnelijke schikking in aanmerking komen. Bestaat er een partner voor de sector in kwestie, die daarenboven met het platform “BELMED” samenwerkt, dan wordt de aanvraag automatisch naar hem doorgestuurd. Wanneer de partner naar wie de aanvraag werd doorgestuurd, vaststelt dat een andere partner bevoegd is, en op voorwaarde dat het een entiteit betreft die voor dat soort geschillen gekwalificeerd is, stuurt hij de aanvraag in kwestie via het platform “BELMED” door naar de bevoegde partner.

   Die partner neemt vervolgens contact op met de aanvrager en de andere betrokken partij, en informeert hen over het verloop van de procedure.

  10. Aangezien het platform “BELMED” beveiligd is, kunnen de gebruikers er slechts toegang toe krijgen na registratie en authenticatie – bij voorkeur aan de hand van de elektronische identiteitskaart (eID), of anders met een persoonlijke code (federaal token: meer informatie of een token aanvragen) of een persoonlijk paswoord.

   Dankzij het platform “BELMED” kan elke partij

   1. een partner kiezen, een neutrale en bevoegde derde;
   2. een aanvraag wijzigen door een of meerdere documenten toe te voegen;
   3. bepaalde automatische berichten ontvangen wanneer de status van haar dossier wijzigt.
  11. Het platform “BELMED” is 24 uur per dag toegankelijk.
  12. Alvorens een verzoek tot minnelijke schikking te verzenden, moet de aanvrager uitdrukkelijk instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden van het platform “BELMED”.
  13. Aangezien de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie niet tussenkomt in de procedure van minnelijke schikking, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van het platform “BELMED”.
  14. Onverminderd de toepassing van artikel 1730, §3 van het Gerechtelijk Wetboek, van de eventuele overeenkomst tussen de partijen, of van de specifieke regels van de bemiddelaars en ombudsdiensten, wordt door het gebruik van een dienst voor de minnelijke beslechting van geschillen via het platform “BELMED” noch de verjaringstermijn voor het instellen van een rechtsvordering om een recht te doen gelden, noch de berekening van eventueel verschuldigde verwijlinteresten opgeschort.

  Door in te loggen op Belmed aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden.

  Aanmelden op Belmed

  Laatst bijgewerkt
  5 november 2018