Het baggeren van zeezand in het Belgische deel van de Noordzee wordt streng gecontroleerd door de federale overheid en is geregeld bij de wet van 13 juni 1969 . Het doel van de wet en de daaropvolgende koninklijke besluiten was de zoektocht naar en de ontginning van zeezand en -grind in het Belgische deel van de Noordzee op een duurzame wijze te regelen. De concessies zijn onderworpen aan een strikte reglementering en minstens één keer per jaar komt er een Raadgevende Commissie samen. Die commissie coördineert de administraties die betrokken zijn bij het beheer van de zand- en grindontginning.

De belangrijkste regels zijn:

 • Exploitatie mag enkel in de open delen van de controlezones. In de deelzones die gesloten zijn o.b.v. het referentieniveau is zandwinning verboden.
 • In de controlezones mag door alle concessiehouders samen jaarlijks maximaal een volume van 3 miljoen m³ ontgonnen worden. De minister legt jaarlijks, op voorstel van de Raadgevende Commissie, het maximaal toegestane jaarlijkse exploitatievolume per concessiehouder vast. Aan concessies wordt een minimaal ontginningsvolume van 30.000 m³/jaar per concessie toegekend.
 • De ontginning van zand en grind mag enkel gebeuren met ontginningsvaartuigen van het type "sleephopperzuiger". In controlezone 3 is echter ook het gebruik van ontginningsvaartuigen van het type "steekhopperzuiger" toegestaan.
 • De ontginning moet gebeuren over een aaneensluitend gebied in lagen van maximaal 0,5 m.
 • Tijdens de ontginning moet het ontginningsvaartuig een gemiddelde snelheid ten opzichte van de zeebodem aanhouden die groter is dan 0,5 knoop.
 • Indien verschillende ontginningsvaartuigen in elkaars nabijheid werken, moet men tijdens de ontginning steeds een minimumafstand van 500 meter tussen de vaartuigen behouden.

De belangrijkste taken van de Raadgevende Commissie zijn:

 • Advies geven aan de minister:
  • over concessieaanvragen;
  • over de toekenning van de jaarlijkse ontginningsvolumes;
  • over de sluiting van gebieden voor ontginning.
 • Verschillende studies naar de impact van de zandwinning opvolgen.
Laatst bijgewerkt
18 augustus 2022