DEME Building Materials nv

De firma  DEME Building Materials nv deed een aanvraag voor een uitzonderlijk project voor zandwinning op het Belgisch Continentaal Plat. De exploitatie van zand is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure. De concessieaanvraag en het milieueffectenbeoordelingsrapport worden voorgelegd aan het betrokken publiek.

De BMM stelt volgende informatie ter beschikking op zijn website (https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/): de concessieaanvragen, het milieueffectenbeoordelingsrapport en de beschikbare, voornaamste rapporten en adviezen met betrekking tot de aanvragen.

De inzageperiode van de raadpleging loopt van 22 juni 2024 t/m 22 augustus 2024.

Iedere belanghebbende kan zijn standpunten, opmerkingen en bezwaren per post (BMM, Vautierstraat 29, 1000 Brussel) of via elektronische weg (bmm@naturalsciences.be) overmaken t/m 6 september 2024.

Laatst bijgewerkt
10 juni 2024