Locaties voor zandwinning op land zijn steeds moeilijker te vinden. Zowel in België als in de buurlanden vormt zeezand daardoor een interessant alternatief.

Sinds de jaren 1970 neemt het aandeel van het gewonnen zeezand in België in de totale zandproductie steeds toe. Dat zand wordt enerzijds aangewend in de bouwsector en anderzijds gebruikt voor de bescherming van de Belgische kust. Gezien zeezand in de voorbije dertig jaar gaan behoren is tot de basisgrondstoffen voor de bouwsector heeft het onbetwistbaar een groot maatschappelijk en economisch belang gekregen in België.

Zand voor de bouwsector en de bescherming van de kust

Tot op heden wordt ongeveer 3.000.000 ton of 2.000.000 m³ Belgisch zeezand per jaar ontgonnen waarvan meer dan 80 % wordt aangewend in de bouwsector. Daarnaast is de uitvoering van zandsuppleties (opspuitingen) vandaag de belangrijkste maatregel om ervoor te zorgen dat het strand voldoende breed en hoog is langs de gehele kustlijn om de kust bij zeer zware stormvloeden tegen overstroming te beschermen.

De zand- en grindwinning in België vindt plaats in het Belgisch deel van de Noordzee. In dat deel van de Noordzee vinden er talrijke andere activiteiten plaats zoals

 • scheepvaart,

 • visserij,

 • aanleg van communicatiekabels en pijpleidingen,

 • slibstorten,

 • militaire activiteiten en

 • plaatsing van windmolenparken.

Zandwinning is toegelaten in bij wet vastgelegde gebieden, controlezones genoemd. De kwaliteit en diversiteit van het zand is afhankelijk van de winplaats aangezien elke zandbank een specifieke korrelgrootteverdeling en een verschillend schelpengehalte heeft. In totaal zijn er vier controlezones.

De dienst Continentaal Plat

De dienst Continentaal Plat van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is verantwoordelijk voor de zand- en grindontginning in het Belgische deel van de Noordzee.

De belangrijkste taken van de dienst zijn:

Laatst bijgewerkt
7 mei 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

 2. Ondernemingen

  Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

 3. Ondernemingen

  Hervorming van het Wetboek van vennootschappen