Table of Contents

  Deze uiteenlopende klasse van industriële activiteiten omvat de volgende economische activiteitencodes:

  • vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (NACE-code 24.1)
  • vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal (24.2)
  • vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal (24.3)
  • productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen (24.4)
  • gieten van metalen (24.5)

  In dat verband verzekert de FOD Economie het contact met de Belgische federaties van de staalindustrie, de andere federale overheidsdiensten, de Europese en internationale instanties, evenals met de andere belanghebbende partijen voor elke economische en commerciële aangelegenheid.

  De dienst houdt zich ook bezig met de opvolging van de reglementering en de analyse met betrekking tot het Europese en internationale beleid in verband met de sector.

  De verschillende werkdimensies hebben betrekking op:

  • de ondersteuning van handelsdossiers (commerciële analyses en belangen van de waardeketen, ...)
  • de bepaling van de standpunten in de verschillende akkoorden met de derde landen en de internationale onderhandelingen
  • het toezicht op en de opvolging van de ontwikkeling van de sector en de Europese en internationale markt
  • de internationale vertegenwoordiging (OESO, Europese Commissie, Raad van de EU en G20)
  • bijdragen om de Belgische sectorale belangen te verdedigen
  • de analyse van andere dossiers die een impact hebben op de subsectoren van de staalindustrie

  Global Forum on Steel Excess Capacities

  Deze internationale groep bestaat uit leden van de G20 en geïnteresseerde landen van de OESO. België is samen met 32 andere naties een oprichtend lid.

  Het Forum werd opgericht in december 2016 om de moeilijke kwestie van de overcapaciteit op te lossen, die in 2018 nog op 540 miljoen ton werd geraamd op de wereldwijd bestaande hoeveelheid van 2,29 miljard ton.

  Het werk in het Global Forum heeft de terbeschikkingstelling van gegevens over de nationale staalindustrie door de landen tot doel (capaciteit, steunmaatregelen, exportkredieten, lopende herstructureringen, ...). Dat proces is gebaseerd op een mechanisme van het vrijwillig delen van informatie, het aangaan van verbintenissen van veel leden (afsluiten, stopzetten van bepaalde steunmechanismen, ...) en de aan de andere leden gestelde vragen.

  Om in het kader van het wegwerken van de overcapaciteit over een hefboom te beschikken, gaan het Forum en zijn leden over tot een grondig onderzoek van de steun voor de oprichting en het behoud van de productiefactoren (staatssteun die leidt tot verstoringen, de kwestie van staatsbedrijven en de middelen waartoe ze aanleiding kunnen geven, “outward investment”, …).

  Er werden enkele aanzienlijke verbeteringen vastgesteld om te komen tot een evenwicht op de markt. Er moeten echter nieuwe maatregelen worden genomen en andere maatregelen moeten worden verscherpt aangezien de wereldwijde conjunctuur nooit het evenwicht op de markt zal kunnen herstellen door de ontoereikende vraag.

  Laatst bijgewerkt
  7 mei 2020