Bent u verkoper van timesharingproducten of gelijkaardige producten, dan moet u een aantal wettelijke verplichtingen naleven.

Immers, de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling:

 • bevat een reeks verplichtingen die de verkoper heeft op precontractueel en contractueel gebied;
 • biedt een grotere juridische bescherming aan de consumenten.

Die wet heft de wet van 11 april 1999 betreffende overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen op. Die laatste blijft wel van toepassing op overeenkomsten gesloten voor 26 september 2011.

Wat is het toepassingsgebied van de wet?

Naast de verkoop van timeshares van onroerende goederen, en de puntenformules, beoogt de wet ook:

 • de verkoop van timeshares van roerende goederen (woonschip, caravan, boot, …);
 • de uitwisseling van timeshares (inschrijving voor een uitwisselingsbeurs);
 • de doorverkoop van een timeshare via een tussenpersoon;
 • vakantieproducten van lange duur: de toetreding tot vakantieclubs, vakantiekaarten met voorkeurtarief (abonnement voor korting op vakantieaccomodatie, vluchten, autoverhuur, enz.).

Wat zijn de voornaamste verplichtingen van de verkoper?

Reclame

 • De consument duidelijk en op voorhand informeren over het doel en de commerciële aard van elk promotie- of verkoopevenement rond timeshares of vakantieproducten van lange duur, en in elke reclame vermelden dat er standaardinformatieformulieren beschikbaar zijn.
 • De verplichte informatiefiches ter beschikking stellen van de consument.
 • Goederen voor deeltijds gebruik en vakantieproducten van lange duur niet aanbieden, noch verkopen als investeringsproduct.

Pre-contractuele en contractuele informatie - Standaard informatiebladen

Vóór het sluiten van de overeenkomst

 • Aan de consument gratis een wettelijk voorzien standaardinformatieformulier overhandigen, met duidelijke en correcte informatie over de hoofdkenmerken van de overeenkomst. Die informatie maakt wezenlijk deel uit van de overeenkomst.
 • De consument informeren over het bestaan van een herroepingsrecht en over de voorwaarden voor de uitoefening ervan. Die informatie maakt wezenlijk deel uit van de overeenkomst.
 • De consument op een duurzame drager informatie verstrekken die duidelijk en verstaanbaar moet zijn en opgesteld in een - in de wet voorziene - taal naar keuze van de consument.

Tijdens het sluiten van de overeenkomst

 • In de overeenkomst de informatie van de standaardinformatieformulieren en de wettelijk verplichte informatie vermelden:
  • de gegevens van de partijen;
  • de datum en plaats waar de overeenkomst wordt afgesloten, en de handtekening van de partijen;
  • de bepalingen van het herroepingsrecht en het verbod op eender welke betaling tijdens de herroepingstermijn. Deze bepalingen laten ondertekenen door de consument.
 • De overeenkomst opstellen in een van de drie bij wet bepaalde talen, naast de taal die de consument kiest.
 • De consument op zijn minst een kopie bezorgen van de overeenkomst, en van het herroepingsformulier dat apart in de wet wordt voorzien.

Herroepingsrecht

 • De consument een herroepingsrecht van veertien kalenderdagen toekennen om kosteloos en zonder motivering de overeenkomst te beëindigen. Die termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de overeenkomst ondertekent of ontvangt.
 • De consument het afzonderlijke herroepingsformulier bezorgen alsook de wettelijk verplichte informatie bij het sluiten van de overeenkomst, zo niet wordt de herroepingstermijn uitgebreid tot:
  • een jaar en veertien kalenderdagen, zolang het afzonderlijke herroepingsformulier niet werd verstrekt;
  • drie maanden en veertien kalenderdagen, zolang de wettelijk verplichte informatie niet werd verstrekt​​​​​​​.
 • Voorzien dat elke aanvullende overeenkomst gelinkt aan de hoofdovereenkomst automatisch wordt opgezegd indien de consument zijn herroepingsrecht uitoefent​​​​​​​.

Voorschotten en betaling

 • Geen enkele betaling of schulderkenning van de consument aanvaarden of vragen​​​​​​​:  
  • voor het einde van de herroepingstermijn​​​​​​​;
  • voor de verkoop werkelijk plaatsvindt of de overeenkomst via andere middelen beëindigd wordt, in het geval van doorverkoopovereenkomsten​​​​​​​.
 • De betalingen voor vakantieovereenkomsten van lange duur spreiden in gelijke jaarlijkse aflossingen​​​​​​​: 
  • vanaf de tweede jaarlijkse aflossing een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen voorzien, te rekenen vanaf het moment dat de consument het betaalverzoek ontvangt​​​​​​​.

Sancties

De Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie is bevoegd om de toepassing van de wet te controleren en strafbare feiten op te sporen en vast te stellen. Indien u de wetgeving niet eerbiedigt, dan zijn burgerrechtelijke sancties (vordering tot staking) of strafsancties voorzien.

Standaardinformatieformulieren

Andere nuttige informatie

Laatst bijgewerkt
23 december 2019